People have idea, good idea sharing, sharing knowledge collaboration, business idea generating, characters sharing ideas vector illustration, creative ideas sharing, person teamwork with solution

LIFE-IP Klimaatadaptatiestrategie voor disseminatie en replicatie

In 2022 is het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie van start gegaan. De aanleiding voor dit programma is de Nationale Adaptatie Strategie, en de barrières die in de uitvoering hiervan worden ervaren. De vier belangrijkste barrières zijn:

  • Kennisdoorwerking en tools.
  • Bewustwording en urgentiebesef.
  • Integrale aanpak en governance.
  • Financiering en businessmodellen.

In 18 projecten wordt geleerd hoe deze vier barrières te overkomen. Gedurende de looptijd van het programma (2022-2027), zullen veel lessen en inzichten worden opgedaan. Het is echter niet vanzelfsprekend dat deze lessen verspreid en toegepast worden.

LIFE-IP klimaatadaptatie is op zoek naar manieren om de opgedane kennis en ervaring op te halen, rode draden uit de veelheid aan kennis en ervaring te herleiden, en deze inzichten te verspreiden. Hiervoor wil LIFE-IP Klimaatadaptatie werken aan een strategie voor disseminatie en replicatie, als basis om vervolgens een plan op te stellen en uit te gaan voeren.

Onze collega Eva is gevraagd om als teamlid van GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam het proces te begeleiden om tot een gedragen strategie te komen.

In juni 2023 is de ‘Strategie kennisdoorwerking LIFE-IP klimaatadaptatie‘ gepubliceerd.

Eva Nieuwenhuis

Adviseur

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...