ambient_thema_bodem en ondergrond overzicht

Literatuuronderzoek haalbaarheid kabel- en leidingentunnel gemeente Breda

Graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen leveren overlast op voor omwonenden en bedrijven. Doordat veel kabels en leidingen niet netjes geordend in de grond liggen, is er meer kans op uitloop en schades, met nog meer overlast tot gevolg. Gemeente Breda wil verkennen of innovatieve vormen van de ordening van kabels en leidingen in de ondergrond kunnen bijdragen aan de vermindering van de overlast. Een voorbeeld van zo’n innovatieve vorm is een kabel- en leidingentunnel. De gemeente wil weten of de inzet van een leidingentunnel in Breda effectief, efficiënt en haalbaar is. Zij hebben Ambient verzocht om via een literatuuronderzoek een eerste inventarisatie uit te voeren naar deze vragen.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Data- en informatiebeheer

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...