Behang staand4

Modernisering rioolheffing gemeente Almere

De gemeente Almere heeft de ambitie om de heffingssystematiek van de rioolheffing te moderniseren. De huidige systematiek, waarbij elke perceeleigenaar hetzelfde bedrag betaalt, wordt in toenemende mate als onrechtvaardig ervaren. Een gemeente is vrij om invulling te geven aan een heffingssystematiek. In het nieuwe waterplan van de gemeente Almere is een uitwerkingsopdracht geformuleerd om de rioolheffing te moderniseren. Ambient ondersteunt de gemeente bij dit traject.

Bij het moderniseren van de rioolheffing komt aan aantal principiële vragen aan de orde:

  • Wat wordt gezien als een meer rechtvaardig systeem? Ligt de nadruk daarbij op solidariteit, betalen naar belang of betalen naar kostenveroorzaking?
  • In hoeverre wordt de rioolheffing gezien als een instrument om waterbewustzijn te vergroten of gedragsverandering van gebouw- en perceeleigenaren te stimuleren?

Bij het uitwerken voor (varianten van) een voorstel voor de inrichting van de rioolheffing zijn verschillende variabelen te onderscheiden:

  • Splitsing van rioolheffing in een afvalwaterheffing en een hemelwater-/grondwaterheffing.
  • Opbouw rioolheffing in onderdelen: afvalwater (gebruiker), regenwater collectief (gebruiker) en regenwater perceel (eigenaar).
  • Heffingsmaatstaf (grondslag) rioolheffing, eventueel per onderdeel.
  • Ruimtelijke tariefdifferentiatie.

Onderdeel van het proces is om te komen tot een gedragen voorstel voor de modernisering van de rioolheffing in overleg en afstemming met verschillende afdelingen binnen de gemeente over de genoemde principiële vragen en variabelen. Ook worden verschillende varianten uitgewerkt en de verschuiving van de lasten in beeld gebracht.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Waterkwaliteit en klimaatverandering in de stad Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van...
Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten aan een vervolg op een bestaande stimuleringsregeling afkoppelen. Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak niet langer via een gemengd rioolstelsel wordt ingezameld en verwerkt. Het doel van afkoppelen voor Waterschap Limburg is om wateroverlast in of als gevolg...
Flooded Street of Des Plains City. Spring River Flood. Des Plains, IL, USA. Nature Disasters Photo Collection.

Doorontwikkeling methodiek schatten van waterschade

De afgelopen jaren zijn er in Nederland verscheidene waterschadeschatters ontwikkeld. Elke waterschadeschatter heeft een andere benadering van het simuleren van de schade bij wateroverlast of overstromingen (schademethodiek). De STOWA-commissie Wateroverlast heeft de vraag gesteld of het mogelijk is en meerwaarde biedt om toe te werken naar één instrument/methodiek, waarmee de...