Behang staand4

Modernisering rioolheffing gemeente Almere

De gemeente Almere heeft de ambitie om de heffingssystematiek van de rioolheffing te moderniseren. De huidige systematiek, waarbij elke perceeleigenaar hetzelfde bedrag betaalt, wordt in toenemende mate als onrechtvaardig ervaren. Een gemeente is vrij om invulling te geven aan een heffingssystematiek. In het nieuwe waterplan van de gemeente Almere is een uitwerkingsopdracht geformuleerd om de rioolheffing te moderniseren. Ambient ondersteunt de gemeente bij dit traject.

Bij het moderniseren van de rioolheffing komt aan aantal principiële vragen aan de orde:

  • Wat wordt gezien als een meer rechtvaardig systeem? Ligt de nadruk daarbij op solidariteit, betalen naar belang of betalen naar kostenveroorzaking?
  • In hoeverre wordt de rioolheffing gezien als een instrument om waterbewustzijn te vergroten of gedragsverandering van gebouw- en perceeleigenaren te stimuleren?

Bij het uitwerken voor (varianten van) een voorstel voor de inrichting van de rioolheffing zijn verschillende variabelen te onderscheiden:

  • Splitsing van rioolheffing in een afvalwaterheffing en een hemelwater-/grondwaterheffing.
  • Opbouw rioolheffing in onderdelen: afvalwater (gebruiker), regenwater collectief (gebruiker) en regenwater perceel (eigenaar).
  • Heffingsmaatstaf (grondslag) rioolheffing, eventueel per onderdeel.
  • Ruimtelijke tariefdifferentiatie.

Onderdeel van het proces is om te komen tot een gedragen voorstel voor de modernisering van de rioolheffing in overleg en afstemming met verschillende afdelingen binnen de gemeente over de genoemde principiële vragen en variabelen. Ook worden verschillende varianten uitgewerkt en de verschuiving van de lasten in beeld gebracht.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...