Behang staand4

Modernisering rioolheffing gemeente Almere

De gemeente Almere heeft de ambitie om de heffingssystematiek van de rioolheffing te moderniseren. De huidige systematiek, waarbij elke perceeleigenaar hetzelfde bedrag betaalt, wordt in toenemende mate als onrechtvaardig ervaren. Een gemeente is vrij om invulling te geven aan een heffingssystematiek. In het nieuwe waterplan van de gemeente Almere is een uitwerkingsopdracht geformuleerd om de rioolheffing te moderniseren. Ambient ondersteunt de gemeente bij dit traject.

Bij het moderniseren van de rioolheffing komt aan aantal principiƫle vragen aan de orde:

  • Wat wordt gezien als een meer rechtvaardig systeem? Ligt de nadruk daarbij op solidariteit, betalen naar belang of betalen naar kostenveroorzaking?
  • In hoeverre wordt de rioolheffing gezien als een instrument om waterbewustzijn te vergroten of gedragsverandering van gebouw- en perceeleigenaren te stimuleren?

Bij het uitwerken voor (varianten van) een voorstel voor de inrichting van de rioolheffing zijn verschillende variabelen te onderscheiden:

  • Splitsing van rioolheffing in een afvalwaterheffing en een hemelwater-/grondwaterheffing.
  • Opbouw rioolheffing in onderdelen: afvalwater (gebruiker), regenwater collectief (gebruiker) en regenwater perceel (eigenaar).
  • Heffingsmaatstaf (grondslag) rioolheffing, eventueel per onderdeel.
  • Ruimtelijke tariefdifferentiatie.

Onderdeel van het proces is om te komen tot een gedragen voorstel voor de modernisering van de rioolheffing in overleg en afstemming met verschillende afdelingen binnen de gemeente over de genoemde principiƫle vragen en variabelen. Ook worden verschillende varianten uitgewerkt en de verschuiving van de lasten in beeld gebracht.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...