Opslagtanks regenwater ondergronds

Netwerk ‘water en innovatie in de stedelijke leefomgeving’

De gemeente Rotterdam heeft in 2015 het initiatief genomen voor een informeel landelijk netwerk rondom het thema ‘water en innovatie in de stedelijke leefomgeving’. Op verzoek van de gemeente faciliteert Ambient de opzet en bijeenkomsten van dit netwerk.

Eén van de grote uitdagingen in het stedelijk waterbeheer en het beheer van de afvalwaterketen is het anticiperen op klimaatveranderingen en het benutten van de kansen van een circulaire economie (o.a. terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater). Bij de gemeente Rotterdam staat het anticiperen op klimaatverandering al jaren hoog op de beleidsagenda. In 2014 hebben zij de langetermijnvisie voor de afvalwaterketen 2050 opgesteld. Het merendeel van de innovaties in het stedelijk waterbeheer en de waterketen richt zich vooralsnog op het dagelijks beheer en specifieke voorzieningen (bijvoorbeeld bergingsvoorzieningen en de rioolwaterzuiveringsinstallatie). De grote uitdaging zijn zogenaamde systeeminnovaties (over grenzen van sectoren en organisaties heen). Ambient organiseert en begeleidt bijeenkomsten van het netwerk, waarbij praktijkervaringen, creatieve ideeën en kennis worden uitgewisseld met als doel elkaar te inspireren en deelnemers van gemeenten en waterschappen te helpen de volgende stap te zetten op het gebied van systeeminnovaties in het stedelijk water.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Door klimaatverandering neemt de kans op perioden met droogte toe. Als gevolg van droogte kan schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur, landbouw, natuur en kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen. De hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Stuwwal bij Nijmegen zijn extra kwetsbaar voor droogte omdat deze gebieden volledig...
Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Waternet werkt aan een gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om meer zicht te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) en de impact daarvan op het watersysteem. Woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en realisatie van natuuropgaven krijgen in de gebiedsagenda een...