Opslagtanks regenwater ondergronds

Netwerk ‘water en innovatie in de stedelijke leefomgeving’

De gemeente Rotterdam heeft in 2015 het initiatief genomen voor een informeel landelijk netwerk rondom het thema ‘water en innovatie in de stedelijke leefomgeving’. Op verzoek van de gemeente faciliteert Ambient de opzet en bijeenkomsten van dit netwerk.

Eén van de grote uitdagingen in het stedelijk waterbeheer en het beheer van de afvalwaterketen is het anticiperen op klimaatveranderingen en het benutten van de kansen van een circulaire economie (o.a. terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater). Bij de gemeente Rotterdam staat het anticiperen op klimaatverandering al jaren hoog op de beleidsagenda. In 2014 hebben zij de langetermijnvisie voor de afvalwaterketen 2050 opgesteld. Het merendeel van de innovaties in het stedelijk waterbeheer en de waterketen richt zich vooralsnog op het dagelijks beheer en specifieke voorzieningen (bijvoorbeeld bergingsvoorzieningen en de rioolwaterzuiveringsinstallatie). De grote uitdaging zijn zogenaamde systeeminnovaties (over grenzen van sectoren en organisaties heen). Ambient organiseert en begeleidt bijeenkomsten van het netwerk, waarbij praktijkervaringen, creatieve ideeën en kennis worden uitgewisseld met als doel elkaar te inspireren en deelnemers van gemeenten en waterschappen te helpen de volgende stap te zetten op het gebied van systeeminnovaties in het stedelijk water.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...