a closeup of a dragonfly in the water

Omgevingsmanager en projectsecretaris Ecologisch Beoordelingssysteem 2.0

Ondanks het feit dat de waterkwaliteit de afgelopen jaren flink verbeterd is, haalt Nederland de KRW-doelen voor veel waterlichamen niet. De verbeteringen die door waterbeheerders worden gerealiseerd, blijven veelal onder de radar. Dat komt mede door de ecologische beoordelingssystematiek die nu wordt gehanteerd. We zien daarmee op hoofdlijnen hoe de toestand op een bepaald moment is, maar we weten te vaak onvoldoende waarom de wateren zich in die toestand bevinden. Terwijl juist deze systematiek handvatten geeft voor het nemen van de juiste verbetermaatregelen, die ons snel dichterbij het afgesproken doel brengen, en om de effectiviteit van de genomen maatregelen te beoordelen.

STOWA is voornemens de komende jaren met verantwoordelijke overheden, waterbeheerders, kennisinstellingen, adviesbureaus en waterschapslaboratoria te gaan werken aan een revisie van de tot dusver gehanteerde systematiek voor het monitoren en diagnosticeren van de ecologische waterkwaliteit. Deze systematiek voldoet aan de monitoring- en rapportageverplichtingen van Brussel voor de actuele ecologische toestand. Daarnaast wordt tevens beter verklaard waarom die toestand zo is en waarom we in een aantal gevallen de gestelde doelen niet halen. Tegelijkertijd laat het zien dat er wel degelijk vorderingen zijn gemaakt omdat het systeem inzicht geeft in de tot stand gekomen verbeteringen.

Om de revisie van de systematiek te realiseren heeft STOWA een team gevormd waarin Ambient zowel de omgevingsmanager als de projectondersteuning biedt.

Haye Dijkstra

Adviseur

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden. Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD...