a closeup of a dragonfly in the water

Omgevingsmanager en projectsecretaris Ecologisch Beoordelingssysteem 2.0

Ondanks het feit dat de waterkwaliteit de afgelopen jaren flink verbeterd is, haalt Nederland de KRW-doelen voor veel waterlichamen niet. De verbeteringen die door waterbeheerders worden gerealiseerd, blijven veelal onder de radar. Dat komt mede door de ecologische beoordelingssystematiek die nu wordt gehanteerd. We zien daarmee op hoofdlijnen hoe de toestand op een bepaald moment is, maar we weten te vaak onvoldoende waarom de wateren zich in die toestand bevinden. Terwijl juist deze systematiek handvatten geeft voor het nemen van de juiste verbetermaatregelen, die ons snel dichterbij het afgesproken doel brengen, en om de effectiviteit van de genomen maatregelen te beoordelen.

STOWA is voornemens de komende jaren met verantwoordelijke overheden, waterbeheerders, kennisinstellingen, adviesbureaus en waterschapslaboratoria te gaan werken aan een revisie van de tot dusver gehanteerde systematiek voor het monitoren en diagnosticeren van de ecologische waterkwaliteit. Deze systematiek voldoet aan de monitoring- en rapportageverplichtingen van Brussel voor de actuele ecologische toestand. Daarnaast wordt tevens beter verklaard waarom die toestand zo is en waarom we in een aantal gevallen de gestelde doelen niet halen. Tegelijkertijd laat het zien dat er wel degelijk vorderingen zijn gemaakt omdat het systeem inzicht geeft in de tot stand gekomen verbeteringen.

Om de revisie van de systematiek te realiseren heeft STOWA een team gevormd waarin Ambient zowel de omgevingsmanager als de projectondersteuning biedt.

Haye Dijkstra

Adviseur

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Watersystemen en waterveiligheid

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
Man Walking Along Flooded Urban Street

Uniforme uitgangspunten DPRA-stresstesten (VNG)

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met elkaar afgesproken dat zij elke 6 jaar de kwetsbaarheid van het eigen grond- en beheergebied met een stresstest klimaatadaptatie in beeld brengen. De stresstesten vormen de basis voor risicodialogen en het uitwerken van uitvoeringsagenda’s. De stuurgroep...