majestic underwater forest of kelp, CALIF

Ondersteuning CoP Bewustzijn Waterkwaliteit en het Platform Blauwalgen

STOWA is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Community of Practice (CoP) Bewustzijn Waterkwaliteit en het Platform Blauwalgen. De CoP Bewustzijn Waterkwaliteit is een netwerk voor partijen die werken aan een betere waterkwaliteit door slimme samenwerking en communicatie met burgers en bedrijven. Met de kennis van de vakgebieden van ecologie, communicatie en gedragsbeïnvloeding kijken we nadrukkelijk naar het verbeteren van de waterkwaliteit. Het Platform Blauwalgen is een groep van wetenschappers op het gebied van blauwalgen en cyanotoxines, alsook experts en beleidsmakers van de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Twee keer per jaar komt deze groep bijeen om de stand van zaken op het gebied van blauwalgenbeleid en actualiteiten te bespreken. Ambient is namens STOWA verantwoordelijk voor het ondersteunen van beide initiatieven.

Eugène Hendrikx

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

In het veenweidegebied daalt de bodem onder andere als gevolg van veenoxidatie. Daarbij komen er broeikasgassen vrij. Een van de oplossingsrichtingen om bodemdaling en broeikasgasemissie tegen te gaan, is de verandering van het waterpeil. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. In 2023 ging het (kennis)programma Veen en...