majestic underwater forest of kelp, CALIF

Ondersteuning CoP Bewustzijn Waterkwaliteit en het Platform Blauwalgen

STOWA is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Community of Practice (CoP) Bewustzijn Waterkwaliteit en het Platform Blauwalgen. De CoP Bewustzijn Waterkwaliteit is een netwerk voor partijen die werken aan een betere waterkwaliteit door slimme samenwerking en communicatie met burgers en bedrijven. Met de kennis van de vakgebieden van ecologie, communicatie en gedragsbeïnvloeding kijken we nadrukkelijk naar het verbeteren van de waterkwaliteit. Het Platform Blauwalgen is een groep van wetenschappers op het gebied van blauwalgen en cyanotoxines, alsook experts en beleidsmakers van de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Twee keer per jaar komt deze groep bijeen om de stand van zaken op het gebied van blauwalgenbeleid en actualiteiten te bespreken. Ambient is namens STOWA verantwoordelijk voor het ondersteunen van beide initiatieven.

Eugène Hendrix - team Ambient

Eugène Hendrikx

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen...