Behang staand4

Ondersteuning rekenkameronderzoek Zaanstad

De rekenkamer Zaanstad heeft een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het rioleringsbeleid in Zaanstad uitgevoerd. De verkregen inzichten hebben geleid tot aanbevelingen aan de gemeenteraad op welke wijze zij haar kaderstellende en controlerende taak zo optimaal mogelijk kan vervullen. Ambient was gevraagd om dit onderzoek te ondersteunen als deskundige en onafhankelijke vraagbaak ten aanzien van hoe de onderzoeksbevindingen te duiden en te wegen (welke eisen gelden voor een rioleringsbeleid, onderbouwing van jaarplannen en investeringswerken, hoe moeten benchmarkgegevens worden geïnterpreteerd en dergelijke). Het Rekenkameronderzoek werd medio 2012 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...