Behang staand4

Ondersteuning rekenkameronderzoek Zaanstad

De rekenkamer Zaanstad heeft een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het rioleringsbeleid in Zaanstad uitgevoerd. De verkregen inzichten hebben geleid tot aanbevelingen aan de gemeenteraad op welke wijze zij haar kaderstellende en controlerende taak zo optimaal mogelijk kan vervullen. Ambient was gevraagd om dit onderzoek te ondersteunen als deskundige en onafhankelijke vraagbaak ten aanzien van hoe de onderzoeksbevindingen te duiden en te wegen (welke eisen gelden voor een rioleringsbeleid, onderbouwing van jaarplannen en investeringswerken, hoe moeten benchmarkgegevens worden geïnterpreteerd en dergelijke). Het Rekenkameronderzoek werd medio 2012 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...