Behang staand5

Onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland, omgevingsverordening

Ambient ondersteunt de Rekenkamer Oost-Nederland bij haar onderzoek naar het beschermingsbeleid van het grondwater voor de drinkwaterwinning in de provincies Gelderland en Overijssel. Deze twee provincies bezitten samen een kwart van alle drinkwaterwinningen in Nederland en grondwater is hiervoor de belangrijkste grondstof.

In 2017 is er een rapport verschenen van de Adviescommissie Water, waarin de commissie haar zorgen uitte over de kwaliteit van het grondwater. Verontreinigingen door industrie, bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen vormen een bedreiging voor de kwaliteit. Daarbij neemt de druk op de ondergrond toe, bijvoorbeeld door een toenemende vraag naar bodemenergiesystemen.

De provincies hebben een beschermingsbeleid voor de gebieden rondom waterwinningen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het grondwater niet achteruit gaat. De Rekenkamer Oost-Nederland onderzoekt de effectiviteit van dit beleid, hetgeen grotendeels is vastgelegd in de omgevingsverordening. De resultaten van het onderzoek worden voor de zomer van 2019 verwacht.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Omgevingswet

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EU-Bodemgezondheidsrichtlijn. Het ministerie IenW bereidt een beoordeling door het Rijk voor, en betrekt daarbij ook de koepels van IPO, UvW en VNG. De provincies, waterschappen en gemeenten willen zich echter ook zelf goed voorbereiden om de impact van...
Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast. Ambient is gevraagd de provincie hierbij...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...