Behang staand5

Onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland, omgevingsverordening

Ambient ondersteunt de Rekenkamer Oost-Nederland bij haar onderzoek naar het beschermingsbeleid van het grondwater voor de drinkwaterwinning in de provincies Gelderland en Overijssel. Deze twee provincies bezitten samen een kwart van alle drinkwaterwinningen in Nederland en grondwater is hiervoor de belangrijkste grondstof.

In 2017 is er een rapport verschenen van de Adviescommissie Water, waarin de commissie haar zorgen uitte over de kwaliteit van het grondwater. Verontreinigingen door industrie, bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen vormen een bedreiging voor de kwaliteit. Daarbij neemt de druk op de ondergrond toe, bijvoorbeeld door een toenemende vraag naar bodemenergiesystemen.

De provincies hebben een beschermingsbeleid voor de gebieden rondom waterwinningen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het grondwater niet achteruit gaat. De Rekenkamer Oost-Nederland onderzoekt de effectiviteit van dit beleid, hetgeen grotendeels is vastgelegd in de omgevingsverordening. De resultaten van het onderzoek worden voor de zomer van 2019 verwacht.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Omgevingswet

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...