Behang staand5

Onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland, omgevingsverordening

Ambient ondersteunt de Rekenkamer Oost-Nederland bij haar onderzoek naar het beschermingsbeleid van het grondwater voor de drinkwaterwinning in de provincies Gelderland en Overijssel. Deze twee provincies bezitten samen een kwart van alle drinkwaterwinningen in Nederland en grondwater is hiervoor de belangrijkste grondstof.

In 2017 is er een rapport verschenen van de Adviescommissie Water, waarin de commissie haar zorgen uitte over de kwaliteit van het grondwater. Verontreinigingen door industrie, bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen vormen een bedreiging voor de kwaliteit. Daarbij neemt de druk op de ondergrond toe, bijvoorbeeld door een toenemende vraag naar bodemenergiesystemen.

De provincies hebben een beschermingsbeleid voor de gebieden rondom waterwinningen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het grondwater niet achteruit gaat. De Rekenkamer Oost-Nederland onderzoekt de effectiviteit van dit beleid, hetgeen grotendeels is vastgelegd in de omgevingsverordening. De resultaten van het onderzoek worden voor de zomer van 2019 verwacht.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...