Oosterschelde flood barrier with windmills in the Netherlands at the Northern Sea taken from above with a drone

Opstellen draaiboek toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk

In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving heeft Ambient, in samenwerking met Henk van Hemert (H&k Waterkeringbeheer), het draaiboek opgesteld om het toetsproces van regionale keringen in beheer van het Rijk in te richten. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu had deze keringen aangewezen en genormeerd. Ambient zorgde voor afstemming van de inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten en richtte het proces in van de aanbesteding, begeleiding en uitvoering van de toetsing. Daarnaast schiep Ambient helderheid in de rol- en taakverdeling en planning van deze toetsing. Inzicht in het proces en verantwoordelijkheden dragen bij aan efficiëntie in de uitvoering van de uiteindelijke toetsing, die plaatsvond in 2015 en 2016.

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

In het veenweidegebied daalt de bodem onder andere als gevolg van veenoxidatie. Daarbij komen er broeikasgassen vrij. Een van de oplossingsrichtingen om bodemdaling en broeikasgasemissie tegen te gaan, is de verandering van het waterpeil. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. In 2023 ging het (kennis)programma Veen en...
Ecological houses with integrated solar panels and hanging gardens on waterfront in urban area of The Hague, Netherlands

Juridische borging maatlat groene en klimaatadaptieve gebouwde leefomgeving

De ministeries van BZK, IenW en LNV hebben in 2022, in nauwe samenwerking met de medeoverheden en met input van de bouwsector, vastgoedeigenaren en natuurorganisaties, de ‘Landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ ontwikkeld. De maatlat geeft invulling aan de behoefte aan een landelijk uniform kader voor klimaatadaptief en...