Waterkering Oosterschelde

Opstellen draaiboek toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk

In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving heeft Ambient, in samenwerking met Henk van Hemert (H&k Waterkeringbeheer), het draaiboek opgesteld om het toetsproces van regionale keringen in beheer van het Rijk in te richten. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu had deze keringen aangewezen en genormeerd. Ambient zorgde voor afstemming van de inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten en richtte het proces in van de aanbesteding, begeleiding en uitvoering van de toetsing. Daarnaast schiep Ambient helderheid in de rol- en taakverdeling en planning van deze toetsing. Inzicht in het proces en verantwoordelijkheden dragen bij aan efficiëntie in de uitvoering van de uiteindelijke toetsing, die plaatsvond in 2015 en 2016.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...