Behang staand6

Opstellen draaiboek toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk

In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving heeft Ambient, in samenwerking met Henk van Hemert (H&k Waterkeringbeheer), het draaiboek opgesteld om het toetsproces van regionale keringen in beheer van het Rijk in te richten. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu had deze keringen aangewezen en genormeerd. Ambient zorgde voor afstemming van de inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten en richtte het proces in van de aanbesteding, begeleiding en uitvoering van de toetsing. Daarnaast schiep Ambient helderheid in de rol- en taakverdeling en planning van deze toetsing. Inzicht in het proces en verantwoordelijkheden dragen bij aan efficiƫntie in de uitvoering van de uiteindelijke toetsing, die plaatsvond in 2015 en 2016.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen...