Behang staand5

Begeleiding overdracht stadswateren in Eindhoven naar Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel heeft in haar beleid aangegeven de onderhoudsplicht van wateren in de bebouwde kom met een waterhuishoudkundige functie te willen overnemen van gemeenten. Om tot een goede overdracht te komen, heeft het waterschap als voorwaarde gesteld dat het water in goede staat verkeert (dat wil zeggen geen problemen oplevert voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit). Dit betekent in de praktijk dat maatregelen nodig zijn om deze situatie te bereiken, door het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Dit achterstallige onderhoud wordt voor 50% gefinancierd door het waterschap en voor 50% door de gemeente. Bij de overdracht van de stadswateren in Eindhoven bleek dat gemeente en waterschap verschillende uitgangspunten hebben met betrekking tot het opleveren in ‘goede staat’. Zolang hier nog geen eenduidig beeld van was, zou er geen bijdrage van het waterschap zijn voor het uitgevoerde werk en werd de onderhoudsplicht niet overgedragen.

Waterschap en gemeente wilden beide deze status quo doorbreken, vanwege de onduidelijkheid richting burgers en eigen organisatie. Ambient is gevraagd samen met gemeente en waterschap tot een aanpak te komen om de overdracht te realiseren. Het resultaat is dat medio 2016 de wateren in onderhoud worden overgedragen aan het waterschap.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...