Eindhoven

Begeleiding overdracht stadswateren in Eindhoven naar Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel heeft in haar beleid aangegeven de onderhoudsplicht van wateren in de bebouwde kom met een waterhuishoudkundige functie te willen overnemen van gemeenten. Om tot een goede overdracht te komen, heeft het waterschap als voorwaarde gesteld dat het water in goede staat verkeert (dat wil zeggen geen problemen oplevert voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit). Dit betekent in de praktijk dat maatregelen nodig zijn om deze situatie te bereiken, door het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Dit achterstallige onderhoud wordt voor 50% gefinancierd door het waterschap en voor 50% door de gemeente. Bij de overdracht van de stadswateren in Eindhoven bleek dat gemeente en waterschap verschillende uitgangspunten hebben met betrekking tot het opleveren in ‘goede staat’. Zolang hier nog geen eenduidig beeld van was, zou er geen bijdrage van het waterschap zijn voor het uitgevoerde werk en werd de onderhoudsplicht niet overgedragen.

Waterschap en gemeente wilden beide deze status quo doorbreken, vanwege de onduidelijkheid richting burgers en eigen organisatie. Ambient is gevraagd samen met gemeente en waterschap tot een aanpak te komen om de overdracht te realiseren. Het resultaat is dat medio 2016 de wateren in onderhoud worden overgedragen aan het waterschap.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...
Rij huizen met grasveld met slootje

Monitor gemeentelijke watertaken – ondersteuning financiële analyse

Stichting RIONED publiceert in 2024 een nieuwe Monitor gemeentelijke watertaken. De inzichten uit de monitor helpen het vakgebied om de prestaties, knelpunten en opgaven in het stedelijk waterbeheer scherp in beeld te brengen. Ambient ondersteunt Stichting RIONED bij de controle en analyse van de financiële gegevens.  De start in de...