Eindhoven

Begeleiding overdracht stadswateren in Eindhoven naar Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel heeft in haar beleid aangegeven de onderhoudsplicht van wateren in de bebouwde kom met een waterhuishoudkundige functie te willen overnemen van gemeenten. Om tot een goede overdracht te komen, heeft het waterschap als voorwaarde gesteld dat het water in goede staat verkeert (dat wil zeggen geen problemen oplevert voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit). Dit betekent in de praktijk dat maatregelen nodig zijn om deze situatie te bereiken, door het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Dit achterstallige onderhoud wordt voor 50% gefinancierd door het waterschap en voor 50% door de gemeente. Bij de overdracht van de stadswateren in Eindhoven bleek dat gemeente en waterschap verschillende uitgangspunten hebben met betrekking tot het opleveren in ‘goede staat’. Zolang hier nog geen eenduidig beeld van was, zou er geen bijdrage van het waterschap zijn voor het uitgevoerde werk en werd de onderhoudsplicht niet overgedragen.

Waterschap en gemeente wilden beide deze status quo doorbreken, vanwege de onduidelijkheid richting burgers en eigen organisatie. Ambient is gevraagd samen met gemeente en waterschap tot een aanpak te komen om de overdracht te realiseren. Het resultaat is dat medio 2016 de wateren in onderhoud worden overgedragen aan het waterschap.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...