Vliegbasis Soesterberg (eigen foto)

PFOS-aanpak Vliegbasis Soesterberg

De provincie Utrecht heeft in 2009 de voormalige Vliegbasis Soesterberg gekocht van de Staat der Nederlanden met als doel de vliegbasis in te richten voor de functies natuur, recreatie en wonen. Ter plaatse van de geplande woonwijk is in 2017 een omvangrijke PFOS-verontreiniging aangetroffen. Dit heeft vervolgens geleid tot verschil van inzicht tussen de provincie en de Staat over de te volgen aanpak en de juridische en financiële verantwoordlijkheden van de partijen. Daarom heeft de provincie Utrecht aan Ambient gevraagd dit traject technisch-inhoudelijk, juridisch-financieel en bestuurlijk te begeleiden en de onderhandelingen met de Staat te faciliteren.

Hierbij ondersteunt Ambient de provincie Utrecht waarbij wij het traject van de interne bestuurlijke afstemming faciliteren, de externe stuurgroep begeleiden en het traject van onderzoek, visie, financiering, rolverdeling en afspraken over verdere afwikkeling inzake de PFOS verontreinigde bodem bij de vliegbasis Soesterberg aansturen zodanig dat provincie en de Staat in kunnen stemmen met de aanpak, bijbehorende kaders en randvoorwaarden, rol- en kostenverdeling en planning inzake de sanering van de PFOS-verontreinigde bodem.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Grondwater

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...