Vliegbasis Soesterberg (eigen foto)

PFOS-aanpak Vliegbasis Soesterberg

De provincie Utrecht heeft in 2009 de voormalige Vliegbasis Soesterberg gekocht van de Staat der Nederlanden met als doel de vliegbasis in te richten voor de functies natuur, recreatie en wonen. Ter plaatse van de geplande woonwijk is in 2017 een omvangrijke PFOS-verontreiniging aangetroffen. Dit heeft vervolgens geleid tot verschil van inzicht tussen de provincie en de Staat over de te volgen aanpak en de juridische en financiƫle verantwoordlijkheden van de partijen. Daarom heeft de provincie Utrecht aan Ambient gevraagd dit traject technisch-inhoudelijk, juridisch-financieel en bestuurlijk te begeleiden en de onderhandelingen met de Staat te faciliteren.

Hierbij ondersteunt Ambient de provincie Utrecht waarbij wij het traject van de interne bestuurlijke afstemming faciliteren, de externe stuurgroep begeleiden en het traject van onderzoek, visie, financiering, rolverdeling en afspraken over verdere afwikkeling inzake de PFOS verontreinigde bodem bij de vliegbasis Soesterberg aansturen zodanig dat provincie en de Staat in kunnen stemmen met de aanpak, bijbehorende kaders en randvoorwaarden, rol- en kostenverdeling en planning inzake de sanering van de PFOS-verontreinigde bodem.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Grondwater

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...