Wateroverlast in Baarn

Plan van aanpak stresstest

Op Prinsjesdag is het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) gepresenteerd. In het Deltaplan is, in het verlengde van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie uit 2014, de doelstelling geformuleerd om het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving te versnellen en te intensiveren. Hierbij wordt gewerkt langs een aantal ambities, waaronder het in beeld brengen van de kwetsbaarheid door gemeenten, waterschappen en provincies samen met de betrokkenen in hun gebied met een stresstest, voor zover dat nog niet is gebeurd. De stresstesten worden vervolgens iedere 6 jaar herhaald. Op basis van de stresstesten wordt samen met gebiedspartners een risicodialoog gevoerd om een strategie op te stellen. Het doel is tweeledig: het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen vergroten en vervolgens bespreken hoe deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen te verkleinen is. De strategie moet uiteindelijk leiden tot een uitvoeringsagenda en de uitvoering van maatregelen.

Het ministerie van Infrastructuur & Water staat aan de lat voor het ontwikkelen van een gestandaardiseerde stresstest, waarbij o.a. STOWA en Stichting RIONED zijn betrokken. STOWA heeft een speciale commissie wateroverlast ingesteld. De commissie heeft de ambitie om de ontwikkeling van de stresstest vanuit kennis en ervaring van de gebruikers (gemeenten en waterschappen) te voeden en te beïnvloeden. Tot op heden is de koppeling met de kennis en ervaring van de gebruikers beperkt. Daarom heeft de commissie Ambient gevraagd een Plan van Aanpak voor de stresstest uit te werken. Ambient heeft hiervoor een enquête uitgezet bij gemeenten en waterschappen en diverse interviews gehouden met experts uit het veld. Dit heeft geleid tot een notitie met gewenste uitgangspunten voor de gestandaardiseerde stresstest.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...