Wateroverlast in Baarn

Plan van aanpak stresstest

Op Prinsjesdag is het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) gepresenteerd. In het Deltaplan is, in het verlengde van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie uit 2014, de doelstelling geformuleerd om het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving te versnellen en te intensiveren. Hierbij wordt gewerkt langs een aantal ambities, waaronder het in beeld brengen van de kwetsbaarheid door gemeenten, waterschappen en provincies samen met de betrokkenen in hun gebied met een stresstest, voor zover dat nog niet is gebeurd. De stresstesten worden vervolgens iedere 6 jaar herhaald. Op basis van de stresstesten wordt samen met gebiedspartners een risicodialoog gevoerd om een strategie op te stellen. Het doel is tweeledig: het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen vergroten en vervolgens bespreken hoe deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen te verkleinen is. De strategie moet uiteindelijk leiden tot een uitvoeringsagenda en de uitvoering van maatregelen.

Het ministerie van Infrastructuur & Water staat aan de lat voor het ontwikkelen van een gestandaardiseerde stresstest, waarbij o.a. STOWA en Stichting RIONED zijn betrokken. STOWA heeft een speciale commissie wateroverlast ingesteld. De commissie heeft de ambitie om de ontwikkeling van de stresstest vanuit kennis en ervaring van de gebruikers (gemeenten en waterschappen) te voeden en te beïnvloeden. Tot op heden is de koppeling met de kennis en ervaring van de gebruikers beperkt. Daarom heeft de commissie Ambient gevraagd een Plan van Aanpak voor de stresstest uit te werken. Ambient heeft hiervoor een enquête uitgezet bij gemeenten en waterschappen en diverse interviews gehouden met experts uit het veld. Dit heeft geleid tot een notitie met gewenste uitgangspunten voor de gestandaardiseerde stresstest.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Door klimaatverandering neemt de kans op perioden met droogte toe. Als gevolg van droogte kan schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur, landbouw, natuur en kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen. De hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Stuwwal bij Nijmegen zijn extra kwetsbaar voor droogte omdat deze gebieden volledig...