Wateroverlast in Baarn

Plan van aanpak stresstest

Op Prinsjesdag is het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) gepresenteerd. In het Deltaplan is, in het verlengde van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie uit 2014, de doelstelling geformuleerd om het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving te versnellen en te intensiveren. Hierbij wordt gewerkt langs een aantal ambities, waaronder het in beeld brengen van de kwetsbaarheid door gemeenten, waterschappen en provincies samen met de betrokkenen in hun gebied met een stresstest, voor zover dat nog niet is gebeurd. De stresstesten worden vervolgens iedere 6 jaar herhaald. Op basis van de stresstesten wordt samen met gebiedspartners een risicodialoog gevoerd om een strategie op te stellen. Het doel is tweeledig: het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen vergroten en vervolgens bespreken hoe deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen te verkleinen is. De strategie moet uiteindelijk leiden tot een uitvoeringsagenda en de uitvoering van maatregelen.

Het ministerie van Infrastructuur & Water staat aan de lat voor het ontwikkelen van een gestandaardiseerde stresstest, waarbij o.a. STOWA en Stichting RIONED zijn betrokken. STOWA heeft een speciale commissie wateroverlast ingesteld. De commissie heeft de ambitie om de ontwikkeling van de stresstest vanuit kennis en ervaring van de gebruikers (gemeenten en waterschappen) te voeden en te beïnvloeden. Tot op heden is de koppeling met de kennis en ervaring van de gebruikers beperkt. Daarom heeft de commissie Ambient gevraagd een Plan van Aanpak voor de stresstest uit te werken. Ambient heeft hiervoor een enquête uitgezet bij gemeenten en waterschappen en diverse interviews gehouden met experts uit het veld. Dit heeft geleid tot een notitie met gewenste uitgangspunten voor de gestandaardiseerde stresstest.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Omgevingswet, en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...