Den Bosch, 8 jun 2020 - The high rise tower skyscraper called provinciehuis with dark clouds and a rainbow in Den Bosch, Brabant, Netherlands.

Planologische en juridische instrumenten klimaatbestendige bedrijventerreinen Noordoost-Brabant

Om de gevolgen van het veranderende klimaat en de daardoor steeds extremere weersomstandigheden in te perken is het van belang om de fysieke leefomgeving klimaatbestending in te richten. Dat geldt ook voor bedrijventerreinen. Aangezien het lastig blijkt om klimaatadaptatie goed onder de aandacht te brengen bij diverse doelgroepen is ervoor gekozen om dit in regionaal verband op te pakken. Met het project ‘Klimaatbestendige bedrijventerreinen Oost-Brabant’ wordt er met een aantal lokale overheden een toolbox ontwikkeld om deze bedrijventerreinen klimaatbestendig te maken. Voor de toolbox wordt kennis en ervaring vergaard en met een aantal pilotprojecten wordt dit verder verrijkt met praktijkervaring.

Ambient en FLO Legal hebben een praktische handreiking voor gemeenten opgesteld met een overzicht van planologische en juridische instrumenten om bestaande bedrijventerreinen klimaatbestendig in te richten. Het rapport bevat een beschrijving van de sturingsmogelijkheden voor de overheid in zowel het huidige als het toekomstige recht.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Door klimaatverandering neemt de kans op perioden met droogte toe. Als gevolg van droogte kan schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur, landbouw, natuur en kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen. De hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Stuwwal bij Nijmegen zijn extra kwetsbaar voor droogte omdat deze gebieden volledig...
Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Waternet werkt aan een gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om meer zicht te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) en de impact daarvan op het watersysteem. Woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en realisatie van natuuropgaven krijgen in de gebiedsagenda een...