Behang staand3

Procesondersteuning Omgevingsvisie WML

De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is de drinkwaterleverancier voor alle huishoudens in Limburg. Haar primaire verantwoordelijkheid is schoon drinkwater en leveringszekerheid tegen aanvaardbare kosten. Klimaatverandering, veranderende wet- en regelgeving, toenemende druk op grondstoffen en (ondergronds) ruimtegebruik zijn enkele ontwikkelingen die invloed hebben op dat primaire proces. Daarnaast heeft WML de ambitie om zelf pro-actief te zijn in haar omgeving, zodat de assets van WML optimaal bewaakt blijven. Door middel van een omgevingsvisie wilde WML haar strategie in relatie tot de veranderende omgeving helder krijgen en vertalen in concrete stappen in haar werkwijze.

WML heeft Ambient gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van deze omgevingsvisie. De ondersteuning bestond uit het organiseren van brainstorms en workshops met betrokkenen binnen de WML-organisatie, om daarmee een duidelijk beeld te krijgen in de gewenste strategie naar de omgeving. Daarnaast stelde Ambient de omgevingsvisie op.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater en Omgevingswet

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Grondwaterbeschermingsgebied

Voorzitterschap LWG en opzet & monitoring werkprogramma

De Landelijke Werkgroep Grondwater (LWG) is een werkgroep die zich richt op de grondwateraspecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. Het uitgangspunt is om bij te dragen aan het behoud en het beschermen van grondwater. De LWG doet dit door te ondersteunen in de onderlinge afstemming over de...