Watermonsters verzamelen

Procesondersteuning Werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen

De chemische en ecologische waterkwaliteit in Nederland staat onder druk. Er is een toenemende zorg in de samenleving over de nadelige effecten van zogenaamde opkomende stoffen in oppervlakte- en grondwater. Dit zijn stoffen waarvan de schadelijkheid nog niet is vastgesteld, maar waarvan het vermoeden bestaat dat ze wel schadelijk kunnen zijn voor de mens of het ecosysteem. De landelijke Werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen ontwikkelt een strategische aanpak voor de opkomende stoffen. Ambient biedt procesondersteuning aan de werkgroep en onderliggende themagroepen

De werkgroep verzamelt en vergaart kennis over opkomende stoffen, draagt deze kennis uit en adviseert beleid, waterbeheer, drinkwaterbedrijven en leveranciers op basis van onderzoek. De ondersteuning van Ambient bestaat onder andere uit het organiseren en begeleiden van overleggen van de werkgroep en themagroepen, opstellen van een jaarlijks werkplan en schrijven aan ondersteunende communicatieve producten.

Meer projecten binnen Grondwater, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...