Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

In het veenweidegebied daalt de bodem onder andere als gevolg van veenoxidatie. Daarbij komen er broeikasgassen vrij. Een van de oplossingsrichtingen om bodemdaling en broeikasgasemissie tegen te gaan, is de verandering van het waterpeil. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen.

In 2023 ging het (kennis)programma Veen en Water van start. Met dit programma zoekt de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) naar antwoorden op zeven kennisvragen over waterbeheer in veenweidegebieden. Deze kennisvragen zijn in 2022 al opgenomen in de Kennisagenda Veen(weiden). De vragen gaan over bodembeweging, broeikasgassen, peilbeheer, watervraag en wateroverlast in relatie tot vernattingsmaatregelen, waterkwaliteit en de juridische en beleidsmatige ruimte en verantwoordelijkheden die de waterschappen hebben in het veenweidegebied. De doelgroepen van dit programma zijn de veenwaterschappen in Laag-Nederland. STOWA beantwoordt de vragen door nieuwe kennis te ontwikkelen, bestaande kennis te ontsluiten en kennisdeling te organiseren, bijvoorbeeld door het organiseren van kennisbijeenkomsten voor de waterschappen.

Ambient verzorgt het programmamanagement van het kennisprogramma. Concreet betekent dit dat we de aanpak voor de beantwoording van de kennisvragen formuleren door kennis bij elkaar te brengen, bijeenkomsten te organiseren en nieuwe onderzoeken uit te zetten en te begeleiden.

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Ecological houses with integrated solar panels and hanging gardens on waterfront in urban area of The Hague, Netherlands

Juridische borging maatlat groene en klimaatadaptieve gebouwde leefomgeving

De ministeries van BZK, IenW en LNV hebben in 2022, in nauwe samenwerking met de medeoverheden en met input van de bouwsector, vastgoedeigenaren en natuurorganisaties, de ‘Landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ ontwikkeld. De maatlat geeft invulling aan de behoefte aan een landelijk uniform kader voor klimaatadaptief en...
Uitstoot broeikasgassen irt waterbeheer STOWA_2023-13A_BlueCAN

Begeleiding onderzoek ‘Broeikasgassen uit oppervlaktewater’

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het van belang om broeikasgassen te reduceren. Voor veel van de bronnen zijn concrete doelstellingen geformuleerd. Echter, dat is niet het geval voor de broeikasgassen uit oppervlaktewater. De exacte omvang van de emissie uit de Nederlandse oppervlaktewateren is onbekend en wordt op ca. 5%...