Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma ‘Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden’. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.

Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale waterbeheer. De historie van een beheergebied kan namelijk helpen om tot duurzame maatregelen te komen die oplossingen bieden voor de waterbeheeropgaven. De wisselwerking tussen mens, bodem en water heeft ervoor gezorgd dat ons land eruitziet zoals wij het nu kennen. Hierin zijn heden, verleden en toekomst nauw met elkaar verbonden.

Samen ontwikkelen STOWA en RCE kennis in het programma over het natuurlijk systeem van landschap, bodem- en watersysteem en cultuurhistorisch erfgoed. Ze willen waterbeheerders inspireren en ondersteunen om het verleden te gebruiken voor de wateropgaven van nu.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EU-Bodemgezondheidsrichtlijn. Het ministerie IenW bereidt een beoordeling door het Rijk voor, en betrekt daarbij ook de koepels van IPO, UvW en VNG. De provincies, waterschappen en gemeenten willen zich echter ook zelf goed voorbereiden om de impact van...
Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...