Behang staand6

Programmamanagement Informatiehuis Bodem en Ondergrond

De Omgevingswet (Ow) is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel van de Ow bundelt de wet- en regelgeving over ruimte, bouwen en wonen, infrastructuur, water, bodem, natuur en milieu. Goede (beschikbare, bruikbare en bestendige) informatie over fysieke leefomgeving is cruciaal voor een goede uitvoering van de Ow, waarmee digitalisering één van de belangrijkste instrumenten bij de implementatie van de Ow is. Daarom wordt het Digital Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Informatiehuizen zorgen als onderdeel van het DSO voor beschikbare, bruikbare en bestendige informatie waardoor gebruikers (binnen en buiten de overheid) hun rol bij de uitvoering van het beleid voor de fysieke leefomgeving eenvoudig en beter kunnen vervullen. De rol van de informatiehuizen is hierbij het produceren van die informatieproducten en het via de centrale infrastructuur en gebruikersvoorzieningen van het DSO ontsluiten daarvan.

Om een weloverwogen besluit te nemen over de ontwikkeling van het DSO en de informatiehuizen daarbinnen, dient een aantal witte vlekken en issues eind 2017 geduid c.q. ingevuld te zijn. Deze witte vlekken en issues hebben zowel betrekking op het DSO in meer algemene zin (zoals het invullen van aansluitvoorwaarden en het ontwikkelen van algemeen toepasbare methodieken) als op de individuele informatiehuizen (zoals het definiëren van informatieproducten, het uitvoeren van een nulmeting en het opstellen van een businesscase). Uiteindelijk dient op basis van de aangeleverde informatie (op DSO-niveau en op individueel ‘huisniveau’) een bestuurlijk besluit genomen te worden of en zo ja, het DSO en welke Informatiehuizen daarbinnen, gerealiseerd gaan worden. RWS heeft Ambient gevraagd bovenstaand traject te faciliteren voor het Informatiehuis Bodem en Ondergrond.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Data- en informatiebeheer

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...
Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden. Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD...