Behang staand6

Programmamanagement Informatiehuis Bodem en Ondergrond

De Omgevingswet (Ow) is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel van de Ow bundelt de wet- en regelgeving over ruimte, bouwen en wonen, infrastructuur, water, bodem, natuur en milieu. Goede (beschikbare, bruikbare en bestendige) informatie over fysieke leefomgeving is cruciaal voor een goede uitvoering van de Ow, waarmee digitalisering één van de belangrijkste instrumenten bij de implementatie van de Ow is. Daarom wordt het Digital Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Informatiehuizen zorgen als onderdeel van het DSO voor beschikbare, bruikbare en bestendige informatie waardoor gebruikers (binnen en buiten de overheid) hun rol bij de uitvoering van het beleid voor de fysieke leefomgeving eenvoudig en beter kunnen vervullen. De rol van de informatiehuizen is hierbij het produceren van die informatieproducten en het via de centrale infrastructuur en gebruikersvoorzieningen van het DSO ontsluiten daarvan.

Om een weloverwogen besluit te nemen over de ontwikkeling van het DSO en de informatiehuizen daarbinnen, dient een aantal witte vlekken en issues eind 2017 geduid c.q. ingevuld te zijn. Deze witte vlekken en issues hebben zowel betrekking op het DSO in meer algemene zin (zoals het invullen van aansluitvoorwaarden en het ontwikkelen van algemeen toepasbare methodieken) als op de individuele informatiehuizen (zoals het definiëren van informatieproducten, het uitvoeren van een nulmeting en het opstellen van een businesscase). Uiteindelijk dient op basis van de aangeleverde informatie (op DSO-niveau en op individueel ‘huisniveau’) een bestuurlijk besluit genomen te worden of en zo ja, het DSO en welke Informatiehuizen daarbinnen, gerealiseerd gaan worden. RWS heeft Ambient gevraagd bovenstaand traject te faciliteren voor het Informatiehuis Bodem en Ondergrond.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Data- en informatiebeheer

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...