Behang staand6

Programmamanagement Informatiehuis Bodem en Ondergrond

De Omgevingswet (Ow) is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel van de Ow bundelt de wet- en regelgeving over ruimte, bouwen en wonen, infrastructuur, water, bodem, natuur en milieu. Goede (beschikbare, bruikbare en bestendige) informatie over fysieke leefomgeving is cruciaal voor een goede uitvoering van de Ow, waarmee digitalisering één van de belangrijkste instrumenten bij de implementatie van de Ow is. Daarom wordt het Digital Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Informatiehuizen zorgen als onderdeel van het DSO voor beschikbare, bruikbare en bestendige informatie waardoor gebruikers (binnen en buiten de overheid) hun rol bij de uitvoering van het beleid voor de fysieke leefomgeving eenvoudig en beter kunnen vervullen. De rol van de informatiehuizen is hierbij het produceren van die informatieproducten en het via de centrale infrastructuur en gebruikersvoorzieningen van het DSO ontsluiten daarvan.

Om een weloverwogen besluit te nemen over de ontwikkeling van het DSO en de informatiehuizen daarbinnen, dient een aantal witte vlekken en issues eind 2017 geduid c.q. ingevuld te zijn. Deze witte vlekken en issues hebben zowel betrekking op het DSO in meer algemene zin (zoals het invullen van aansluitvoorwaarden en het ontwikkelen van algemeen toepasbare methodieken) als op de individuele informatiehuizen (zoals het definiëren van informatieproducten, het uitvoeren van een nulmeting en het opstellen van een businesscase). Uiteindelijk dient op basis van de aangeleverde informatie (op DSO-niveau en op individueel ‘huisniveau’) een bestuurlijk besluit genomen te worden of en zo ja, het DSO en welke Informatiehuizen daarbinnen, gerealiseerd gaan worden. RWS heeft Ambient gevraagd bovenstaand traject te faciliteren voor het Informatiehuis Bodem en Ondergrond.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Data- en informatiebeheer

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Long ditch in a Dutch peat meadow area originally created around the 14th century by cutting peat. In 2006 the nutrient-rich upper layer was removed in order to restore the original biotope.

Water en Bodem sturend: bouwstenen voor borging in waterschapsregelgeving

Met de kamerbrieven Water en Bodem sturend en De Landelijke maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving geeft het kabinet invulling aan het regeerakkoord om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke inrichting. Met de urgente woningbouwopgave, de opgave op natuur te herstellen en de aanhoudende klimaatverandering,...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...