People have idea, good idea sharing, sharing knowledge collaboration, business idea generating, characters sharing ideas vector illustration, creative ideas sharing, person teamwork with solution

Programmamanagement pijler 4 Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel

Op 4 maart 2021 presenteerde de commissie Van Aartsen haar rapport ‘Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’. De commissie Van Aartsen heeft het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) geanalyseerd en heeft tien aanbevelingen gedaan.

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Van Aartsen (4 maart 2021) is op 1 juli 2022 het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel gestart (hierna IBP). In het IBP werken het Rijk (IenW/ILT, JenV/OM en BZK), IPO, VNG en Omgevingsdienst NL samen om minimaal de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen op te volgen. Het IBP kent een looptijd van in principe twee jaar.

Onder het IBP hangen zes pijlers, waaronder pijler 4, kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt. Pijler 4 geeft mede uitvoering aan één van die aanbevelingen (aanbeveling 6), die gaat over de verplichting tot informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling.

Binnen pijler 4 is een visie op de kennisinfrastructuur VTH (KIS VTH) opgezet en zijn er diverse projecten die zich richten op 1) kennisplatforms, 2) opleiding, scholing en arbeidsmarkt en 3) informatie en communicatie. Alle projecten hebben als doel om uiteindelijk met een advies te komen hoe het beste een KIS VTH in te richten.

Ambient is gevraagd om het programmamanagement voor pijler 4 in te richten. Dit doen we door het leveren van Marieke Prins als programmamanager en David van den Burg als strategisch adviseur.

Marieke Prins

Adviseur

Meer projecten binnen Omgevingswet

Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast. Ambient is gevraagd de provincie hierbij...
Sheep and wind turbines along a lake at sunrise

Bodem in de Flevolandse omgevingsplannen

De Flevolandse gemeenten zijn zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Zij hebben in 2022 verkend op welke onderwerpen aanvullend beleid wenselijk is. Hierbij willen ze in ieder geval zorgen dat het huidige beschermingsniveau gewaarborgd blijft. Inmiddels is, mede...
Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Opstellen bodemprogramma voor de provincie Flevoland

In Flevoland vinden de komende decennia veel (ruimtelijke) ontwikkelingen plaats. Er is een grote woonopgave, het landelijk gebied maakt veel veranderingen door als gevolg van de stikstofproblematiek en de transitie van de landbouw en tenslotte is er een energieopgave. Bij veel van deze ruimtelijke processen vormen het bodem- en watersysteem...