People have idea, good idea sharing, sharing knowledge collaboration, business idea generating, characters sharing ideas vector illustration, creative ideas sharing, person teamwork with solution

Programmamanagement pijler 4 Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel

Op 4 maart 2021 presenteerde de commissie Van Aartsen haar rapport ‘Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’. De commissie Van Aartsen heeft het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) geanalyseerd en heeft tien aanbevelingen gedaan.

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Van Aartsen (4 maart 2021) is op 1 juli 2022 het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel gestart (hierna IBP). In het IBP werken het Rijk (IenW/ILT, JenV/OM en BZK), IPO, VNG en Omgevingsdienst NL samen om minimaal de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen op te volgen. Het IBP kent een looptijd van in principe twee jaar.

Onder het IBP hangen zes pijlers, waaronder pijler 4, kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt. Pijler 4 geeft mede uitvoering aan één van die aanbevelingen (aanbeveling 6), die gaat over de verplichting tot informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling.

Binnen pijler 4 is een visie op de kennisinfrastructuur VTH (KIS VTH) opgezet en zijn er diverse projecten die zich richten op 1) kennisplatforms, 2) opleiding, scholing en arbeidsmarkt en 3) informatie en communicatie. Alle projecten hebben als doel om uiteindelijk met een advies te komen hoe het beste een KIS VTH in te richten.

Ambient is gevraagd om het programmamanagement voor pijler 4 in te richten. Dit doen we door het leveren van Marieke Prins als programmamanager en David van den Burg als strategisch adviseur.

Marieke Prins

Adviseur

Meer projecten binnen Omgevingswet

Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...
Long ditch in a Dutch peat meadow area originally created around the 14th century by cutting peat. In 2006 the nutrient-rich upper layer was removed in order to restore the original biotope.

Water en Bodem sturend: bouwstenen voor borging in waterschapsregelgeving

Met de kamerbrieven Water en Bodem sturend en De Landelijke maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving geeft het kabinet invulling aan het regeerakkoord om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke inrichting. Met de urgente woningbouwopgave, de opgave op natuur te herstellen en de aanhoudende klimaatverandering,...