People have idea, good idea sharing, sharing knowledge collaboration, business idea generating, characters sharing ideas vector illustration, creative ideas sharing, person teamwork with solution

Programmamanagement pijler 4 Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel

Op 4 maart 2021 presenteerde de commissie Van Aartsen haar rapport ‘Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’. De commissie Van Aartsen heeft het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) geanalyseerd en heeft tien aanbevelingen gedaan.

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Van Aartsen (4 maart 2021) is op 1 juli 2022 het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel gestart (hierna IBP). In het IBP werken het Rijk (IenW/ILT, JenV/OM en BZK), IPO, VNG en Omgevingsdienst NL samen om minimaal de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen op te volgen. Het IBP kent een looptijd van in principe twee jaar.

Onder het IBP hangen zes pijlers, waaronder pijler 4, kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt. Pijler 4 geeft mede uitvoering aan één van die aanbevelingen (aanbeveling 6), die gaat over de verplichting tot informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling.

Binnen pijler 4 is een visie op de kennisinfrastructuur VTH (KIS VTH) opgezet en zijn er diverse projecten die zich richten op 1) kennisplatforms, 2) opleiding, scholing en arbeidsmarkt en 3) informatie en communicatie. Alle projecten hebben als doel om uiteindelijk met een advies te komen hoe het beste een KIS VTH in te richten.

Ambient is gevraagd om het programmamanagement voor pijler 4 in te richten. Dit doen we door het leveren van Marieke Prins als programmamanager en David van den Burg als strategisch adviseur.

Marieke Prins

Adviseur

Meer projecten binnen Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...
shepherd fountain at sunset

Actualisatie beleidskader Grondwaterkwaliteit

In maart 2022 is het Regionaal Waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 (RWP) vastgesteld en onderdeel hiervan is bijlage D: het Beleidskader Grondwaterkwaliteit. Dit beleidskader bevat het beleid van de provincie ten aanzien van het beheer van (historische) bodem- en grondwaterverontreiniging in relatie tot het behalen van de grondwaterdoelen van de Kaderrichtlijn water...