Bodem

Programmamanagement voor SKB

Voor de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) heeft Ambient het programmamanagement ‘Ondergrond en Waterbeheer’ en ‘Governance en Baten van de Ondergrond’ verzorgd. SKB wilde meer kennis genereren over een verantwoord gebruik en beheer van de ondergrond en praktijkinnovaties stimuleren. Met het programma ‘Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond’ streefde SKB naar het verbinden van de ondergrond met belangrijke maatschappelijke thema’s als klimaat, waterbeheer, energie, ondergrondse ruimtelijke ordening, ecosysteemdiensten en landbouw en natuur.

Sonja Kooiman - team Ambient

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Klimaatadaptatie

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EU-Bodemgezondheidsrichtlijn. Het ministerie IenW bereidt een beoordeling door het Rijk voor, en betrekt daarbij ook de koepels van IPO, UvW en VNG. De provincies, waterschappen en gemeenten willen zich echter ook zelf goed voorbereiden om de impact van...
Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast. Ambient is gevraagd de provincie hierbij...