Bodem

Programmamanagement voor SKB

Voor de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) heeft Ambient het programmamanagement ‘Ondergrond en Waterbeheer’ en ‘Governance en Baten van de Ondergrond’ verzorgd. SKB wilde meer kennis genereren over een verantwoord gebruik en beheer van de ondergrond en praktijkinnovaties stimuleren. Met het programma ‘Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond’ streefde SKB naar het verbinden van de ondergrond met belangrijke maatschappelijke thema’s als klimaat, waterbeheer, energie, ondergrondse ruimtelijke ordening, ecosysteemdiensten en landbouw en natuur.

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Klimaatadaptatie

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...