Behang staand3

Project Omgevingswet provincie Noord-Brabant

Dynamisch informatiebeheer en -overdracht
Er is veel informatie over bodem, grondwater en ondergrond aanwezig bij de diverse decentrale overheden en andere organisaties. De Omgevingswet maakt dat veel informatie die nu bij provincies aanwezig is, gebruikt moet gaan worden door gemeenten en waterschappen. Vanuit het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) worden er Informatieproducten opgetuigd. Deze producten verrijken data tot informatie waar de eindgebruiker iets mee kan. Daarnaast gaat het DSO in op de samenwerking tussen het DSO en de overheden. Het DSO gaat niet in op de samenwerking tussen de diverse decentrale overheden sec en de decentrale overheden en andere informatiehouders. Deze partijen hebben echter zowel vanuit de rol van bronhouder, initiatiefnemer of vergunningverlener, behoefte aan goede afspraken over samenwerking op het gebied van beheer en overdracht van informatie.

In opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond voert Ambient, samen met de provincie Noord-Brabant en enkele Noord-Brabantse gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen het project ‘Dynamisch informatiebeheer en -overdracht’ uit. Het doel van het project is het inzichtelijk krijgen en het beschrijven van de diverse vormen van samenwerking tussen decentrale overheden, alsmede tussen decentrale overheden en andere partijen op het gebied van het beheren en overdragen van informatie op het gebied van bodem, grondwater en ondergrond. Daarnaast beschrijft Ambient best practices om de samenwerking tussen de diverse partijen te optimaliseren.

Meer projecten binnen Grondwater en Omgevingswet

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...
Stream water over stones flowing into Geleenbeek river among grass, reflection in water surface in background, Dutch nature reserve Geleenbeekdal, winter day in Schinnen, South Limburg, Netherlands

KRW-rapportage ‘Grondwater InZicht’

In 2024 vindt de landelijke tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) plaats. De tussenevaluatie zet de huidige kwaliteit voor grond- en oppervlaktewater op een rij en geeft prognoses voor doelbereik in 2027. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Ambient gevraagd om een rapportage ‘Grondwater InZicht’ te schrijven, die voor...