Behang staand3

Project Omgevingswet provincie Noord-Brabant

Dynamisch informatiebeheer en -overdracht
Er is veel informatie over bodem, grondwater en ondergrond aanwezig bij de diverse decentrale overheden en andere organisaties. De Omgevingswet maakt dat veel informatie die nu bij provincies aanwezig is, gebruikt moet gaan worden door gemeenten en waterschappen. Vanuit het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) worden er Informatieproducten opgetuigd. Deze producten verrijken data tot informatie waar de eindgebruiker iets mee kan. Daarnaast gaat het DSO in op de samenwerking tussen het DSO en de overheden. Het DSO gaat niet in op de samenwerking tussen de diverse decentrale overheden sec en de decentrale overheden en andere informatiehouders. Deze partijen hebben echter zowel vanuit de rol van bronhouder, initiatiefnemer of vergunningverlener, behoefte aan goede afspraken over samenwerking op het gebied van beheer en overdracht van informatie.

In opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond voert Ambient, samen met de provincie Noord-Brabant en enkele Noord-Brabantse gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen het project ‘Dynamisch informatiebeheer en -overdracht’ uit. Het doel van het project is het inzichtelijk krijgen en het beschrijven van de diverse vormen van samenwerking tussen decentrale overheden, alsmede tussen decentrale overheden en andere partijen op het gebied van het beheren en overdragen van informatie op het gebied van bodem, grondwater en ondergrond. Daarnaast beschrijft Ambient best practices om de samenwerking tussen de diverse partijen te optimaliseren.

Meer projecten binnen Grondwater en Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...