Behang staand3

Project Omgevingswet provincie Noord-Brabant

Dynamisch informatiebeheer en -overdracht
Er is veel informatie over bodem, grondwater en ondergrond aanwezig bij de diverse decentrale overheden en andere organisaties. De Omgevingswet maakt dat veel informatie die nu bij provincies aanwezig is, gebruikt moet gaan worden door gemeenten en waterschappen. Vanuit het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) worden er Informatieproducten opgetuigd. Deze producten verrijken data tot informatie waar de eindgebruiker iets mee kan. Daarnaast gaat het DSO in op de samenwerking tussen het DSO en de overheden. Het DSO gaat niet in op de samenwerking tussen de diverse decentrale overheden sec en de decentrale overheden en andere informatiehouders. Deze partijen hebben echter zowel vanuit de rol van bronhouder, initiatiefnemer of vergunningverlener, behoefte aan goede afspraken over samenwerking op het gebied van beheer en overdracht van informatie.

In opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond voert Ambient, samen met de provincie Noord-Brabant en enkele Noord-Brabantse gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen het project ‘Dynamisch informatiebeheer en -overdracht’ uit. Het doel van het project is het inzichtelijk krijgen en het beschrijven van de diverse vormen van samenwerking tussen decentrale overheden, alsmede tussen decentrale overheden en andere partijen op het gebied van het beheren en overdragen van informatie op het gebied van bodem, grondwater en ondergrond. Daarnaast beschrijft Ambient best practices om de samenwerking tussen de diverse partijen te optimaliseren.

Meer projecten binnen Grondwater en Omgevingswet

Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast. Ambient is gevraagd de provincie hierbij...
People have idea, good idea sharing, sharing knowledge collaboration, business idea generating, characters sharing ideas vector illustration, creative ideas sharing, person teamwork with solution

Programmamanagement pijler 4 Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel

Op 4 maart 2021 presenteerde de commissie Van Aartsen haar rapport ‘Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’. De commissie Van Aartsen heeft het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) geanalyseerd en heeft tien aanbevelingen gedaan. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Van Aartsen (4...
Sheep and wind turbines along a lake at sunrise

Bodem in de Flevolandse omgevingsplannen

De Flevolandse gemeenten zijn zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Zij hebben in 2022 verkend op welke onderwerpen aanvullend beleid wenselijk is. Hierbij willen ze in ieder geval zorgen dat het huidige beschermingsniveau gewaarborgd blijft. Inmiddels is, mede...