Behang staand3

Project Omgevingswet Provincie Noord-Brabant

Dynamisch informatiebeheer en -overdracht
Er is veel informatie over bodem, grondwater en ondergrond aanwezig bij de diverse decentrale overheden en andere organisaties. De Omgevingswet maakt dat veel informatie die nu bij provincies aanwezig is, gebruikt moet gaan worden door gemeenten en waterschappen. Vanuit het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) worden er Informatieproducten opgetuigd. Deze producten verrijken data tot informatie waar de eindgebruiker iets mee kan. Daarnaast gaat het DSO in op de samenwerking tussen het DSO en de overheden. Het DSO gaat niet in op de samenwerking tussen de diverse decentrale overheden sec en de decentrale overheden en andere informatiehouders. Deze partijen hebben echter zowel vanuit de rol van bronhouder, initiatiefnemer of vergunningverlener, behoefte aan goede afspraken over samenwerking op het gebied van beheer en overdracht van informatie.

In opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond voert Ambient, samen met Provincie Noord-Brabant en enkele Noord-Brabantse gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen het project ‘Dynamisch informatiebeheer en -overdracht’ uit. Het doel van het project is het inzichtelijk krijgen en het beschrijven van de diverse vormen van samenwerking tussen decentrale overheden, alsmede tussen decentrale overheden en andere partijen op het gebied van het beheren en overdragen van informatie op het gebied van bodem, grondwater en ondergrond. Daarnaast beschrijft Ambient best practices om de samenwerking tussen de diverse partijen te optimaliseren.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Meer projecten binnen Grondwater en Omgevingswet

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Grondwaterbeschermingsgebied

Voorzitterschap LWG en opzet & monitoring werkprogramma

De Landelijke Werkgroep Grondwater (LWG) is een werkgroep die zich richt op de grondwateraspecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. Het uitgangspunt is om bij te dragen aan het behoud en het beschermen van grondwater. De LWG doet dit door te ondersteunen in de onderlinge afstemming over de...