Rioolbuis

Projectleiding Rioolinspectie nieuwe stijl, Stichting RIONED

De ketenpartners in het rioleringsbeheer hebben afgesproken dat de manier waarop riolen visueel worden geïnspecteerd, moet veranderen. Waar in het verleden inspecteurs schades direct classificeerden, legt voortaan de inspecteur zijn waarneming in detail vast en wordt de classificatie door de rioolbeheerder gedaan. Hierdoor krijgen rioolbeheerders gedetailleerdere informatie over hun rioolstelsel en kunnen inspectiebedrijven en softwareleveranciers efficiëntere diensten en producten leveren. Stichting RIONED heeft Ambient gevraagd om het proces van het opstellen en het implementeren van deze nieuwe werkwijze te begeleiden.
In drie werkgroepen werken gemeenten, inspectiebedrijven, softwareleveranciers en adviesbureaus samen aan een totaalpakket van leidraden, standaarden en communicatie om de nieuwe werkwijze rondom rioolinspectie toe te kunnen passen. Ambient coördineert het algehele proces en de drie werkgroepen om tot een door alle belanghebbenden gedragen en doelmatige oplossing te komen.

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...