Bodem en ondergrond

Beleidskader KRW-opgave grondwater i.r.t. bodemverontreiniging

Provincie Noord-Brabant dient voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet haar regionaal waterprogramma vastgesteld te hebben. Met het regionaal waterprogramma wordt uitvoering gegeven aan de kaderrichtlijn water (KRW) en grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor water bestemd voor menselijk consumptie die van toepassing zijn op zowel oppervlaktewater als grondwater waarin waterwinlocaties gelegen zijn. Een verontreiniging in de bodem, zowel in de verzadigde als onverzadigde zone, kan deze doelen bedreigen en aanleiding geven tot het vaststellen van maatregelen in het regionaal waterprogramma, maar ook in de waterprogramma’s van het Rijk en de waterschappen.

De Wet Bodembescherming vormde het kader om te bepalen wanneer (sanerings)maatregelen gericht op bodemverontreinigingen aan de orde waren en wat het beoogde effect diende te zijn. Met de komst van de Omgevingswet wordt het bodembeleid beleidsrijk herzien. Het Rijk schrijft niet langer voor wanneer een saneringsplicht aan de orde is. De provincie dient nu zelf hiertoe een kader op te stellen in relatie tot de KRW.

Ambient is gevraagd dit beleidskader voor het einde van 2019 op te stellen. Met het beleidskader kan de provincie bepalen wanneer zij maatregelen gericht op een bodemverontreiniging in haar regionaal waterprogramma vaststelt ter uitvoering van de KRW en grondwaterrichtlijn. Maatregelen zijn hier een breed begrip en beperken zich niet tot saneringsmaatregelen. Het stellen van regels aan activiteiten is ook een maatregel. Het beleidskader geeft daarom niet alleen een kader voor het vaststellen van maatregelen in het regionaal waterprogramma, maar ook tot het opnemen van (instructie)regels in de omgevingsverordening of waterschapsverordening. Om te komen tot het beleidskader worden daarom ook de gemeenten en de waterschappen in de provincie Noord-Brabant betrokken.

Naast het opstellen van het beleidskader is Ambient ook gevraagd om aan te geven welke informatie nodig is om het beleidskader toe te passen. Het gaat hier onder andere om gegevens met betrekking tot de status van de KRW-doelen (waterkwaliteit), de aanwezige verontreinigingen in de bodem en het grondwater en over het (gebruik) van het bodem- en watersysteem. Hiervoor zal Ambient inzicht geven in de benodigde informatie om het beleidskader toe te passen en de reeds beschikbare landelijke en regionale informatie te ontsluiten.

Marieke Prins

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Watersystemen en waterveiligheid

grond

Voorzitter Platform projectleiders Ondergrond

In opdracht van IPO fungeert Astrid Slegers van Ambient als voorzitter van het interprovinciaal overleg over duurzame ondergrond (DOG). Doel van het platform is om ervaringen uit te wisselen en een gezamenlijke standpuntbepaling te formeren rond diverse onderwerpen inzake de ondergrond. Dit betreft onder andere de Mijnbouwwet en geothermie. Aan...
Watervogel iStock-1138965520 verkleind

Toekomstagenda Wormer- en Jisperveld

Het Wormer- en Jisperveld, een Natura2000-gebied in Noord-Holland, heeft te maken met bodemdaling, o.a. door het verlagen van grondwaterstanden ten behoeve van landbouwkundig gebruik. Hierbij komen broeikasgassen vrij. Door klimaatveranderingen treden hevigere buien en perioden van droogte op. Bewoners en gebruikers ervaren steeds vaker wateroverlast, funderingsschade, schade aan wegen en...
Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Knelpunten en juridische mogelijkheden bij klimaatbestendig bouwen

In opdracht van het ministerie van BZK voerde Ambient samen met Colibri Advies een onderzoek uit naar de ervaren knelpunten bij klimaatadaptief bouwen. Het onderzoek richtte zich op: Een analyse van de ervaren belemmeringen om klimaatbestendig te bouwen, zowel voor de huidige als de toekomstige technische en ruimtelijke bouwregelgeving. Het...