Uitgegraven strook land

Beleidskader KRW-opgave grondwater i.r.t. bodemverontreiniging

Provincie Noord-Brabant dient voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet haar regionaal waterprogramma vastgesteld te hebben. Met het regionaal waterprogramma wordt uitvoering gegeven aan de kaderrichtlijn water (KRW) en grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor water bestemd voor menselijk consumptie die van toepassing zijn op zowel oppervlaktewater als grondwater waarin waterwinlocaties gelegen zijn. Een verontreiniging in de bodem, zowel in de verzadigde als onverzadigde zone, kan deze doelen bedreigen en aanleiding geven tot het vaststellen van maatregelen in het regionaal waterprogramma, maar ook in de waterprogramma’s van het Rijk en de waterschappen.

De Wet Bodembescherming vormde het kader om te bepalen wanneer (sanerings)maatregelen gericht op bodemverontreinigingen aan de orde waren en wat het beoogde effect diende te zijn. Met de komst van de Omgevingswet wordt het bodembeleid beleidsrijk herzien. Het Rijk schrijft niet langer voor wanneer een saneringsplicht aan de orde is. De provincie dient nu zelf hiertoe een kader op te stellen in relatie tot de KRW.

Ambient is gevraagd dit beleidskader voor het einde van 2019 op te stellen. Met het beleidskader kan de provincie bepalen wanneer zij maatregelen gericht op een bodemverontreiniging in haar regionaal waterprogramma vaststelt ter uitvoering van de KRW en grondwaterrichtlijn. Maatregelen zijn hier een breed begrip en beperken zich niet tot saneringsmaatregelen. Het stellen van regels aan activiteiten is ook een maatregel. Het beleidskader geeft daarom niet alleen een kader voor het vaststellen van maatregelen in het regionaal waterprogramma, maar ook tot het opnemen van (instructie)regels in de omgevingsverordening of waterschapsverordening. Om te komen tot het beleidskader worden daarom ook de gemeenten en de waterschappen in de provincie Noord-Brabant betrokken.

Naast het opstellen van het beleidskader is Ambient ook gevraagd om aan te geven welke informatie nodig is om het beleidskader toe te passen. Het gaat hier onder andere om gegevens met betrekking tot de status van de KRW-doelen (waterkwaliteit), de aanwezige verontreinigingen in de bodem en het grondwater en over het (gebruik) van het bodem- en watersysteem. Hiervoor zal Ambient inzicht geven in de benodigde informatie om het beleidskader toe te passen en de reeds beschikbare landelijke en regionale informatie te ontsluiten.

Marieke Prins

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, Omgevingswet, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...