Uitgegraven strook land

Beleidskader KRW-opgave grondwater i.r.t. bodemverontreiniging

Provincie Noord-Brabant dient voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet haar regionaal waterprogramma vastgesteld te hebben. Met het regionaal waterprogramma wordt uitvoering gegeven aan de kaderrichtlijn water (KRW) en grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor water bestemd voor menselijk consumptie die van toepassing zijn op zowel oppervlaktewater als grondwater waarin waterwinlocaties gelegen zijn. Een verontreiniging in de bodem, zowel in de verzadigde als onverzadigde zone, kan deze doelen bedreigen en aanleiding geven tot het vaststellen van maatregelen in het regionaal waterprogramma, maar ook in de waterprogramma’s van het Rijk en de waterschappen.

De Wet Bodembescherming vormde het kader om te bepalen wanneer (sanerings)maatregelen gericht op bodemverontreinigingen aan de orde waren en wat het beoogde effect diende te zijn. Met de komst van de Omgevingswet wordt het bodembeleid beleidsrijk herzien. Het Rijk schrijft niet langer voor wanneer een saneringsplicht aan de orde is. De provincie dient nu zelf hiertoe een kader op te stellen in relatie tot de KRW.

Ambient is gevraagd dit beleidskader voor het einde van 2019 op te stellen. Met het beleidskader kan de provincie bepalen wanneer zij maatregelen gericht op een bodemverontreiniging in haar regionaal waterprogramma vaststelt ter uitvoering van de KRW en grondwaterrichtlijn. Maatregelen zijn hier een breed begrip en beperken zich niet tot saneringsmaatregelen. Het stellen van regels aan activiteiten is ook een maatregel. Het beleidskader geeft daarom niet alleen een kader voor het vaststellen van maatregelen in het regionaal waterprogramma, maar ook tot het opnemen van (instructie)regels in de omgevingsverordening of waterschapsverordening. Om te komen tot het beleidskader worden daarom ook de gemeenten en de waterschappen in de provincie Noord-Brabant betrokken.

Naast het opstellen van het beleidskader is Ambient ook gevraagd om aan te geven welke informatie nodig is om het beleidskader toe te passen. Het gaat hier onder andere om gegevens met betrekking tot de status van de KRW-doelen (waterkwaliteit), de aanwezige verontreinigingen in de bodem en het grondwater en over het (gebruik) van het bodem- en watersysteem. Hiervoor zal Ambient inzicht geven in de benodigde informatie om het beleidskader toe te passen en de reeds beschikbare landelijke en regionale informatie te ontsluiten.

Marieke Prins

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, Omgevingswet, en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...