Uitgegraven strook land

Beleidskader KRW-opgave grondwater i.r.t. bodemverontreiniging

Provincie Noord-Brabant dient voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet haar regionaal waterprogramma vastgesteld te hebben. Met het regionaal waterprogramma wordt uitvoering gegeven aan de kaderrichtlijn water (KRW) en grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor water bestemd voor menselijk consumptie die van toepassing zijn op zowel oppervlaktewater als grondwater waarin waterwinlocaties gelegen zijn. Een verontreiniging in de bodem, zowel in de verzadigde als onverzadigde zone, kan deze doelen bedreigen en aanleiding geven tot het vaststellen van maatregelen in het regionaal waterprogramma, maar ook in de waterprogramma’s van het Rijk en de waterschappen.

De Wet Bodembescherming vormde het kader om te bepalen wanneer (sanerings)maatregelen gericht op bodemverontreinigingen aan de orde waren en wat het beoogde effect diende te zijn. Met de komst van de Omgevingswet wordt het bodembeleid beleidsrijk herzien. Het Rijk schrijft niet langer voor wanneer een saneringsplicht aan de orde is. De provincie dient nu zelf hiertoe een kader op te stellen in relatie tot de KRW.

Ambient is gevraagd dit beleidskader voor het einde van 2019 op te stellen. Met het beleidskader kan de provincie bepalen wanneer zij maatregelen gericht op een bodemverontreiniging in haar regionaal waterprogramma vaststelt ter uitvoering van de KRW en grondwaterrichtlijn. Maatregelen zijn hier een breed begrip en beperken zich niet tot saneringsmaatregelen. Het stellen van regels aan activiteiten is ook een maatregel. Het beleidskader geeft daarom niet alleen een kader voor het vaststellen van maatregelen in het regionaal waterprogramma, maar ook tot het opnemen van (instructie)regels in de omgevingsverordening of waterschapsverordening. Om te komen tot het beleidskader worden daarom ook de gemeenten en de waterschappen in de provincie Noord-Brabant betrokken.

Naast het opstellen van het beleidskader is Ambient ook gevraagd om aan te geven welke informatie nodig is om het beleidskader toe te passen. Het gaat hier onder andere om gegevens met betrekking tot de status van de KRW-doelen (waterkwaliteit), de aanwezige verontreinigingen in de bodem en het grondwater en over het (gebruik) van het bodem- en watersysteem. Hiervoor zal Ambient inzicht geven in de benodigde informatie om het beleidskader toe te passen en de reeds beschikbare landelijke en regionale informatie te ontsluiten.

Marieke Prins

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, Omgevingswet, en Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...
Stream water over stones flowing into Geleenbeek river among grass, reflection in water surface in background, Dutch nature reserve Geleenbeekdal, winter day in Schinnen, South Limburg, Netherlands

KRW-rapportage ‘Grondwater InZicht’

In 2024 vindt de landelijke tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) plaats. De tussenevaluatie zet de huidige kwaliteit voor grond- en oppervlaktewater op een rij en geeft prognoses voor doelbereik in 2027. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Ambient gevraagd om een rapportage ‘Grondwater InZicht’ te schrijven, die voor...