Behang staand5

Raamwerk regiorapportage benchmark rioleringszorg

In 2013 vond de benchmark rioleringszorg plaats. Naast een landelijke rapportage, een uitgebreide database en individuele gemeenterapporten is één van de beoogde producten van de benchmark een regiorapportage. In de regiorapportage werden de belangrijkste kenmerken van de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen van gemeenten (riolering) en waterschappen (zuivering) samengevat en onderling vergeleken. In opdracht van Stichting RIONED werkte Ambient samen met Grontmij aan het raamwerk van de regiorapportage.

De doelstelling van de regiorapportage is het ontsluiten van relevante informatie over het uitvoeren van de beheertaken in de afvalwaterketen binnen een specifieke regio. Het is de ambitie om met de regiorapportage specifieke informatie te ontsluiten en daarmee relevante verschillen tussen partijen in de uitvoering van de beheertaken helder in beeld te brengen en het regionale uitwerkingsproces van het bestuursakkoord water (onderdeel afvalwaterketen) te verdiepen en te versnellen. De regiorapportage vormt dus feitelijk een inhoudelijke basis voor een verdiepende dialoog tussen de partijen over de verschillen tussen deze partijen bij de uitvoering van de beheertaken. Met het ontsluiten van relevantie informatie kan het gevoel voor urgentie worden versterkt en worden kansen voor de aanpak in het regionale uitwerkingsproces in beeld gebracht.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden. Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD...