Behang staand5

Raamwerk regiorapportage benchmark rioleringszorg

In 2013 vond de benchmark rioleringszorg plaats. Naast een landelijke rapportage, een uitgebreide database en individuele gemeenterapporten is één van de beoogde producten van de benchmark een regiorapportage. In de regiorapportage werden de belangrijkste kenmerken van de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen van gemeenten (riolering) en waterschappen (zuivering) samengevat en onderling vergeleken. In opdracht van Stichting RIONED werkte Ambient samen met Grontmij aan het raamwerk van de regiorapportage.

De doelstelling van de regiorapportage is het ontsluiten van relevante informatie over het uitvoeren van de beheertaken in de afvalwaterketen binnen een specifieke regio. Het is de ambitie om met de regiorapportage specifieke informatie te ontsluiten en daarmee relevante verschillen tussen partijen in de uitvoering van de beheertaken helder in beeld te brengen en het regionale uitwerkingsproces van het bestuursakkoord water (onderdeel afvalwaterketen) te verdiepen en te versnellen. De regiorapportage vormt dus feitelijk een inhoudelijke basis voor een verdiepende dialoog tussen de partijen over de verschillen tussen deze partijen bij de uitvoering van de beheertaken. Met het ontsluiten van relevantie informatie kan het gevoel voor urgentie worden versterkt en worden kansen voor de aanpak in het regionale uitwerkingsproces in beeld gebracht.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...