Behang staand5

Raamwerk regiorapportage benchmark rioleringszorg

In 2013 vond de benchmark rioleringszorg plaats. Naast een landelijke rapportage, een uitgebreide database en individuele gemeenterapporten is één van de beoogde producten van de benchmark een regiorapportage. In de regiorapportage werden de belangrijkste kenmerken van de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen van gemeenten (riolering) en waterschappen (zuivering) samengevat en onderling vergeleken. In opdracht van Stichting RIONED werkte Ambient samen met Grontmij aan het raamwerk van de regiorapportage.

De doelstelling van de regiorapportage is het ontsluiten van relevante informatie over het uitvoeren van de beheertaken in de afvalwaterketen binnen een specifieke regio. Het is de ambitie om met de regiorapportage specifieke informatie te ontsluiten en daarmee relevante verschillen tussen partijen in de uitvoering van de beheertaken helder in beeld te brengen en het regionale uitwerkingsproces van het bestuursakkoord water (onderdeel afvalwaterketen) te verdiepen en te versnellen. De regiorapportage vormt dus feitelijk een inhoudelijke basis voor een verdiepende dialoog tussen de partijen over de verschillen tussen deze partijen bij de uitvoering van de beheertaken. Met het ontsluiten van relevantie informatie kan het gevoel voor urgentie worden versterkt en worden kansen voor de aanpak in het regionale uitwerkingsproces in beeld gebracht.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...
Rij huizen met grasveld met slootje

Monitor gemeentelijke watertaken – ondersteuning financiële analyse

Stichting RIONED publiceert in 2024 een nieuwe Monitor gemeentelijke watertaken. De inzichten uit de monitor helpen het vakgebied om de prestaties, knelpunten en opgaven in het stedelijk waterbeheer scherp in beeld te brengen. Ambient ondersteunt Stichting RIONED bij de controle en analyse van de financiële gegevens.  De start in de...