WGT editie_01_2021

Redactie Tijdschrift voor Water Governance (sinds 2017)

Het Tijdschrift voor Water Governance is een vakblad over institutionele, bestuurlijke, juridische en financiële aspecten van het waterbeheer. Het tijdschrift wil een nieuwe dimensie toevoegen aan het huidige debat rondom de besturing van maatschappelijke watervraagstukken, die zowel nationaal als internationaal spelen. Water speelt een vitale rol in de samenleving en watergovernance is nodig om de kwaliteit van watermanagement op een hoog niveau te houden.

Het tijdschrift is bedoeld voor én wordt gevuld door professionals op het gebied van watergovernance. De redactie is een afspiegeling van dit netwerk. Ambient ondersteunt de redactie door het leveren van een redacteur en een redactiesecretaris. Zij benaderen auteurs, stellen onderwerpen voor artikelen voor, reviewen artikelen en ondersteunen bij de praktische totstandkoming van de edities. Daarnaast heeft Ambient de volgende artikelen gepubliceerd in het tijdschrift:

Sonja Kooiman - team Ambient

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...