Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater.

Over de ontwikkelingen en het beleid met betrekking tot de riolering hebben de gemeenten Leiden en Leiderdorp in 2018 samen met de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de waterbedrijven Dunea en Oasen het Integraal Waterketenplan Leidse Regio 2019-2023 (IWkp) opgesteld. Er zijn inmiddels drie jaren verstreken sinds het vaststellen van het IWkp. Gezien het belang van het onderwerp en het beslag dat op de gemeentelijke middelen wordt gelegd, wil de Rekenkamercommissie (RKC) graag de effectiviteit van het ingezette beleid onderzoeken.

Ambient gaat op verzoek van de Rekenkamercommissie onderzoeken of met het huidige beleid en de uitvoering ervan voldoende tegemoetgekomen wordt aan de eisen die daaraan moeten worden gesteld. Het gaat daarbij onder andere om het waarborgen van een goede afvoer van afvalwater en hemelwater, ook op de langere termijn met het oog op klimaatverandering. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de eerdere ramingen van de kosten juist zijn. Op basis van het onderzoek kan het algemeen bestuur haar kaderstellende en controlerende rol waar nodig verder invullen en verbeteren.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...
Rij huizen met grasveld met slootje

Monitor gemeentelijke watertaken – ondersteuning financiële analyse

Stichting RIONED publiceert in 2024 een nieuwe Monitor gemeentelijke watertaken. De inzichten uit de monitor helpen het vakgebied om de prestaties, knelpunten en opgaven in het stedelijk waterbeheer scherp in beeld te brengen. Ambient ondersteunt Stichting RIONED bij de controle en analyse van de financiële gegevens.  De start in de...