Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater.

Over de ontwikkelingen en het beleid met betrekking tot de riolering hebben de gemeenten Leiden en Leiderdorp in 2018 samen met de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de waterbedrijven Dunea en Oasen het Integraal Waterketenplan Leidse Regio 2019-2023 (IWkp) opgesteld. Er zijn inmiddels drie jaren verstreken sinds het vaststellen van het IWkp. Gezien het belang van het onderwerp en het beslag dat op de gemeentelijke middelen wordt gelegd, wil de Rekenkamercommissie (RKC) graag de effectiviteit van het ingezette beleid onderzoeken.

Ambient gaat op verzoek van de Rekenkamercommissie onderzoeken of met het huidige beleid en de uitvoering ervan voldoende tegemoetgekomen wordt aan de eisen die daaraan moeten worden gesteld. Het gaat daarbij onder andere om het waarborgen van een goede afvoer van afvalwater en hemelwater, ook op de langere termijn met het oog op klimaatverandering. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de eerdere ramingen van de kosten juist zijn. Op basis van het onderzoek kan het algemeen bestuur haar kaderstellende en controlerende rol waar nodig verder invullen en verbeteren.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Bouwsteen water

Bouwsteen bruidsschat Omgevingswet

Anticiperend op de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet willen de partners binnen de manifestregio Klimaat Vallei en Veluwe gezamenlijk aan de slag met de regels voor water en riolering in de bruidsschat Omgevingswet. De belangrijkste consequentie van de Omgevingswet voor het (stedelijk) waterbeheer is dat de beleidsvrijheid van gemeenten en...