Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater.

Over de ontwikkelingen en het beleid met betrekking tot de riolering hebben de gemeenten Leiden en Leiderdorp in 2018 samen met de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de waterbedrijven Dunea en Oasen het Integraal Waterketenplan Leidse Regio 2019-2023 (IWkp) opgesteld. Er zijn inmiddels drie jaren verstreken sinds het vaststellen van het IWkp. Gezien het belang van het onderwerp en het beslag dat op de gemeentelijke middelen wordt gelegd, wil de Rekenkamercommissie (RKC) graag de effectiviteit van het ingezette beleid onderzoeken.

Ambient gaat op verzoek van de Rekenkamercommissie onderzoeken of met het huidige beleid en de uitvoering ervan voldoende tegemoetgekomen wordt aan de eisen die daaraan moeten worden gesteld. Het gaat daarbij onder andere om het waarborgen van een goede afvoer van afvalwater en hemelwater, ook op de langere termijn met het oog op klimaatverandering. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de eerdere ramingen van de kosten juist zijn. Op basis van het onderzoek kan het algemeen bestuur haar kaderstellende en controlerende rol waar nodig verder invullen en verbeteren.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...