ambient_dienst_beleidsevaluaties

Rekenkameronderzoek samenwerking afvalwaterketen Amstel, Gooi en Vecht

Op verzoek van het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) doet haar Rekenkamercommissie onderzoek naar de samenwerking met gemeenten in het regionale samenwerkingsverband BOWA. Het algemeen bestuur wil meer zicht in de doelen en resultaten van deze samenwerking. Een belangrijke aanleiding voor het waterschap is het Bestuursakkoord ‘Waterbewust’ dat stedelijk waterbeheer als belangrijk speerpunt benoemt en daarmee ook de samenwerking met gemeenten.

Het onderzoek richt zich op de volgende vragen:

  1. Wat is het doel van BOWA, welke onderwerpen vallen onder BOWA en welke doelen moeten in 2020 zijn gerealiseerd?
  2. In hoeverre worden de beoogde doelen van AGV gerealiseerd?
  3. Welke sturingsinstrumenten zijn er, hoe worden deze ingezet en in hoeverre kan AGV (DB en AB) sturen?

In samenwerking met adviesbureau Welldra voert Ambient het rekenkameronderzoek uit. Het onderzoek kent een ex post (terugkijken) en ex ante (vooruitkijken) deel. In het ex ante deel van onderzoek wordt verkend op welke wijze de thema’s klimaatadaptatie, waterkwaliteit en de implementatie van de Omgevingswet in de regionale samenwerking een plek kunnen krijgen. Op basis van het onderzoek kan het algemeen bestuur haar kaderstellende rol over de gewenste ontwikkelrichting van het BOWA invullen en aanscherpen.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
Tuin met regenton (verkleind) iStock-879144910

Evaluatie stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen Limburg

Waterschap Limburg staat voor de keuze of ze de 'Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen' gaat verlengen of stoppen. Eind 2023 eindigt de regeling, die als doel heeft particulieren bewuster te laten omgaan met regenwater. De regeling subsidieert afkoppelen tot een bedrag van €20 per vierkante meter. De helft wordt bijgedragen door...
Plein

Klimaatadaptatie vraagt afstemming waterstandaarden

Infiltratie en opvang op eigen terrein, bovengrondse afvoer, infiltratie en opvang van hevige buien op wegen en in groenvoorzieningen vragen om afstemming van en eenduidigheid in de standaarden van CROW, ISSO, Stichting RIONED en NEN. De landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving (klimaatmaatlat) versterkt die vraag. NEN-OSKA heeft...