ambient_dienst_beleidsevaluaties

Rekenkameronderzoek samenwerking afvalwaterketen Amstel, Gooi en Vecht

Op verzoek van het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) doet haar Rekenkamercommissie onderzoek naar de samenwerking met gemeenten in het regionale samenwerkingsverband BOWA. Het algemeen bestuur wil meer zicht in de doelen en resultaten van deze samenwerking. Een belangrijke aanleiding voor het waterschap is het Bestuursakkoord ‘Waterbewust’ dat stedelijk waterbeheer als belangrijk speerpunt benoemt en daarmee ook de samenwerking met gemeenten.

Het onderzoek richt zich op de volgende vragen:

  1. Wat is het doel van BOWA, welke onderwerpen vallen onder BOWA en welke doelen moeten in 2020 zijn gerealiseerd?
  2. In hoeverre worden de beoogde doelen van AGV gerealiseerd?
  3. Welke sturingsinstrumenten zijn er, hoe worden deze ingezet en in hoeverre kan AGV (DB en AB) sturen?

In samenwerking met adviesbureau Welldra voert Ambient het rekenkameronderzoek uit. Het onderzoek kent een ex post (terugkijken) en ex ante (vooruitkijken) deel. In het ex ante deel van onderzoek wordt verkend op welke wijze de thema’s klimaatadaptatie, waterkwaliteit en de implementatie van de Omgevingswet in de regionale samenwerking een plek kunnen krijgen. Op basis van het onderzoek kan het algemeen bestuur haar kaderstellende rol over de gewenste ontwikkelrichting van het BOWA invullen en aanscherpen.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Waterkwaliteit en klimaatverandering in de stad Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van...
Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten aan een vervolg op een bestaande stimuleringsregeling afkoppelen. Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak niet langer via een gemengd rioolstelsel wordt ingezameld en verwerkt. Het doel van afkoppelen voor Waterschap Limburg is om wateroverlast in of als gevolg...
Flooded Street of Des Plains City. Spring River Flood. Des Plains, IL, USA. Nature Disasters Photo Collection.

Doorontwikkeling methodiek schatten van waterschade

De afgelopen jaren zijn er in Nederland verscheidene waterschadeschatters ontwikkeld. Elke waterschadeschatter heeft een andere benadering van het simuleren van de schade bij wateroverlast of overstromingen (schademethodiek). De STOWA-commissie Wateroverlast heeft de vraag gesteld of het mogelijk is en meerwaarde biedt om toe te werken naar één instrument/methodiek, waarmee de...