ambient_dienst_beleidsevaluaties

Rekenkameronderzoek samenwerking afvalwaterketen Amstel, Gooi en Vecht

Op verzoek van het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) doet haar Rekenkamercommissie onderzoek naar de samenwerking met gemeenten in het regionale samenwerkingsverband BOWA. Het algemeen bestuur wil meer zicht in de doelen en resultaten van deze samenwerking. Een belangrijke aanleiding voor het waterschap is het Bestuursakkoord ‘Waterbewust’ dat stedelijk waterbeheer als belangrijk speerpunt benoemt en daarmee ook de samenwerking met gemeenten.

Het onderzoek richt zich op de volgende vragen:

  1. Wat is het doel van BOWA, welke onderwerpen vallen onder BOWA en welke doelen moeten in 2020 zijn gerealiseerd?
  2. In hoeverre worden de beoogde doelen van AGV gerealiseerd?
  3. Welke sturingsinstrumenten zijn er, hoe worden deze ingezet en in hoeverre kan AGV (DB en AB) sturen?

In samenwerking met adviesbureau Welldra voert Ambient het rekenkameronderzoek uit. Het onderzoek kent een ex post (terugkijken) en ex ante (vooruitkijken) deel. In het ex ante deel van onderzoek wordt verkend op welke wijze de thema’s klimaatadaptatie, waterkwaliteit en de implementatie van de Omgevingswet in de regionale samenwerking een plek kunnen krijgen. Op basis van het onderzoek kan het algemeen bestuur haar kaderstellende rol over de gewenste ontwikkelrichting van het BOWA invullen en aanscherpen.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...