Flooded Street of Des Plains City. Spring River Flood. Des Plains, IL, USA. Nature Disasters Photo Collection.

Standaarden stresstest wateroverlast

In 2018 is voor het thema wateroverlast gewerkt aan de standaardisatie van verschillende deelaspecten van de stresstest wateroverlast (o.a. neerslaggebeurtenis, basisgegevens en uitgangspunten voor de simulatie en uitvoer). Na de standaarden voor neerslaggebeurtenissen zijn dit najaar ook standaarden uitgewerkt voor de basisgegevens, uitgangspunten van de simulatie en de uitvoer van de stresstest.

Het standaardiseren van de stresstest wateroverlast heeft tot doel de kwaliteit van de testresultaten te waarborgen. Daarnaast maakt standaardisatie het mogelijk om de resultaten van de test van verschillende partijen onderling te vergelijken. In het hele land behoren waterschappen en gemeenten de stresstest uit te voeren op basis van dezelfde gestandaardiseerde uitgangspunten. De standaarden van de stresstest richten zich de invoer, simulatie en uitvoer. De vergelijkbaarheid van de resultaten van de stresstesten is een belangrijk uitgangspunt van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Het ministerie van I&W heeft Ambient gevraagd om de standaarden van de andere deelaspecten van de stresstest wateroverlast te begeleiden. Door middel van drie werkgroepen met koplopers bij gemeenten, waterschappen en ingenieursbureaus is een advies uitgewerkt voor de standaarden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een standaard als minimumeis voor het uitvoeren van een stresstest wateroverlast en een werkwijze die in de praktijk kan worden toegepast.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...