Flooded Street of Des Plains City. Spring River Flood. Des Plains, IL, USA. Nature Disasters Photo Collection.

Standaarden stresstest wateroverlast

In 2018 is voor het thema wateroverlast gewerkt aan de standaardisatie van verschillende deelaspecten van de stresstest wateroverlast (o.a. neerslaggebeurtenis, basisgegevens en uitgangspunten voor de simulatie en uitvoer). Na de standaarden voor neerslaggebeurtenissen zijn dit najaar ook standaarden uitgewerkt voor de basisgegevens, uitgangspunten van de simulatie en de uitvoer van de stresstest.

Het standaardiseren van de stresstest wateroverlast heeft tot doel de kwaliteit van de testresultaten te waarborgen. Daarnaast maakt standaardisatie het mogelijk om de resultaten van de test van verschillende partijen onderling te vergelijken. In het hele land behoren waterschappen en gemeenten de stresstest uit te voeren op basis van dezelfde gestandaardiseerde uitgangspunten. De standaarden van de stresstest richten zich de invoer, simulatie en uitvoer. De vergelijkbaarheid van de resultaten van de stresstesten is een belangrijk uitgangspunt van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Het ministerie van I&W heeft Ambient gevraagd om de standaarden van de andere deelaspecten van de stresstest wateroverlast te begeleiden. Door middel van drie werkgroepen met koplopers bij gemeenten, waterschappen en ingenieursbureaus is een advies uitgewerkt voor de standaarden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een standaard als minimumeis voor het uitvoeren van een stresstest wateroverlast en een werkwijze die in de praktijk kan worden toegepast.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...