Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten aan een vervolg op een bestaande stimuleringsregeling afkoppelen. Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak niet langer via een gemengd rioolstelsel wordt ingezameld en verwerkt. Het doel van afkoppelen voor Waterschap Limburg is om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater – nu en in de toekomst – te vergoten. In de context van klimaatverandering neemt de urgentie van afkoppelen steeds verder toe.

De bestaande stimuleringsregeling is onlangs geëvalueerd en op basis van deze evaluatie wil Waterschap Limburg een nieuwe herziene stimuleringsregeling afkoppelen uitwerken. Het waterschap heeft Ambient gevraagd om samen met een groep medewerkers van gemeenten en het waterschap een notitie uit te werken met inhoudelijke uitgangspunten voor de nieuwe stimuleringsregeling. Daarbij begeleidt Ambient ook het proces om te komen tot een gedragen notitie. Het proces bestaat uit een serie werksessies waarin belangrijke keuzes worden gemaakt over de uitgangspunten van de regeling en consultatierondes met ambtelijke en bestuurlijke regioteams.

Eugène Hendrix - team Ambient

Eugène Hendrikx

Adviseur

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Grondwaterbeschermingsgebied

Voorzitterschap LWG en opzet & monitoring werkprogramma

De Landelijke Werkgroep Grondwater (LWG) is een werkgroep die zich richt op de grondwateraspecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. Het uitgangspunt is om bij te dragen aan het behoud en het beschermen van grondwater. De LWG doet dit door te ondersteunen in de onderlinge afstemming over de...