Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten aan een vervolg op een bestaande stimuleringsregeling afkoppelen. Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak niet langer via een gemengd rioolstelsel wordt ingezameld en verwerkt. Het doel van afkoppelen voor Waterschap Limburg is om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater – nu en in de toekomst – te vergoten. In de context van klimaatverandering neemt de urgentie van afkoppelen steeds verder toe.

De bestaande stimuleringsregeling is onlangs geëvalueerd en op basis van deze evaluatie wil Waterschap Limburg een nieuwe herziene stimuleringsregeling afkoppelen uitwerken. Het waterschap heeft Ambient gevraagd om samen met een groep medewerkers van gemeenten en het waterschap een notitie uit te werken met inhoudelijke uitgangspunten voor de nieuwe stimuleringsregeling. Daarbij begeleidt Ambient ook het proces om te komen tot een gedragen notitie. Het proces bestaat uit een serie werksessies waarin belangrijke keuzes worden gemaakt over de uitgangspunten van de regeling en consultatierondes met ambtelijke en bestuurlijke regioteams.

Eugène Hendrikx

Adviseur

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...