Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten aan een vervolg op een bestaande stimuleringsregeling afkoppelen. Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak niet langer via een gemengd rioolstelsel wordt ingezameld en verwerkt. Het doel van afkoppelen voor Waterschap Limburg is om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater – nu en in de toekomst – te vergoten. In de context van klimaatverandering neemt de urgentie van afkoppelen steeds verder toe.

De bestaande stimuleringsregeling is onlangs geëvalueerd en op basis van deze evaluatie wil Waterschap Limburg een nieuwe herziene stimuleringsregeling afkoppelen uitwerken. Het waterschap heeft Ambient gevraagd om samen met een groep medewerkers van gemeenten en het waterschap een notitie uit te werken met inhoudelijke uitgangspunten voor de nieuwe stimuleringsregeling. Daarbij begeleidt Ambient ook het proces om te komen tot een gedragen notitie. Het proces bestaat uit een serie werksessies waarin belangrijke keuzes worden gemaakt over de uitgangspunten van de regeling en consultatierondes met ambtelijke en bestuurlijke regioteams.

Eugène Hendrix - team Ambient

Eugène Hendrikx

Adviseur

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aerial view of a grass field with reeds. Picture taken by a drone from above scenic landscape with a lake and a water puddle. Impressive blue sky, beautiful summer with white clouds.

Secretaris Programmacommissie Watersystemen

Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven, of het nu gaat om klimaatadaptatie, veiligheid of waterkwaliteit. STOWA helpt hen daarbij, met kennisontwikkeling en -ontsluiting. Voor de organisatie daarvan heeft STOWA vier inhoudelijke programmacommissies, met elk een eigen thema: watersystemen, waterkeren, afvalwatersystemen en waterketen. Ambient levert sinds 1 september 2021 de secretaris...
Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Waterkwaliteit en klimaatverandering in de stad Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van...
Den Bosch, 8 jun 2020 - The high rise tower skyscraper called provinciehuis with dark clouds and a rainbow in Den Bosch, Brabant, Netherlands.

Planologische en juridische instrumenten klimaatbestendige bedrijventerreinen Noordoost-Brabant

Om de gevolgen van het veranderende klimaat en de daardoor steeds extremere weersomstandigheden in te perken is het van belang om de fysieke leefomgeving klimaatbestending in te richten. Dat geldt ook voor bedrijventerreinen. Aangezien het lastig blijkt om klimaatadaptatie goed onder de aandacht te brengen bij diverse doelgroepen is ervoor...