MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico’s voordoen die eerder onbekend waren. De risico’s houden met name verband met nieuwe opkomende stoffen.

De Omgevingsdienst West-Holland gaat een kennisdocument opstellen dat houvast geeft bij het bepalen van het risico, als ook het handelingsperspectief.

Met de komst van de Omgevingswet wijzigt het bodembeleid en vindt er een verschuiving van taken en bevoegdheden plaats. De Omgevingsdienst West-Holland heeft daardoor behoefte aan meer zicht op welk bestuursorgaan verantwoordelijk is bij het aantreffen van nieuwe verontreinigingen dan wel risico’s, en tevens welke bevoegdheden aangewend kunnen worden. Zij hebben hiertoe meerdere vragen opgesteld die zowel verband houden met het nieuwe omgevingsrecht als situaties waar sprake is van overgangsrecht en de Wet bodembescherming van toepassing blijft. De antwoorden hebben zij nodig voor het opstellen van het kennisdocument.

Ambient werd gevraagd om de taken en bevoegdheden rondom stortplaatsen onder de Omgevingswet inzichtelijk te maken en antwoord te geven op vragen die hierop betrekking hebben. De opdracht werd uitgevoerd in samenwerking met FLO Legal.

Marieke Prins

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
shepherd fountain at sunset

Actualisatie beleidskader Grondwaterkwaliteit

In maart 2022 is het Regionaal Waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 (RWP) vastgesteld en onderdeel hiervan is bijlage D: het Beleidskader Grondwaterkwaliteit. Dit beleidskader bevat het beleid van de provincie ten aanzien van het beheer van (historische) bodem- en grondwaterverontreiniging in relatie tot het behalen van de grondwaterdoelen van de Kaderrichtlijn water...