Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu op de lange en middellange termijn. Daarvoor heeft het in september 2022 een strategisch team gevormd, waarvan Petra van der Werf deel uitmaakt.

Het doel van het strategisch team is om provinciale bestuurders een goed beeld te bieden van de strategische en inhoudelijke agenda van het Interprovinciale Programma Stikstof en Natuur voor de langere termijn. Het ondersteunt provincies bij het opstellen van visies en scenario’s voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van stikstof en natuur in de bredere context van het landelijk gebied. Ook levert het strategisch team samen met betrokken IPO-commissies een proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de bijbehorende regieorganisatie.

Het strategisch team doet dat door vooruit te kijken: het identificeert welke ontwikkelingen er in het landelijk gebied gaande zijn en welke impact die hebben op de (inter)provinciale organisaties. Het verkent onderwerpen op de strategische agenda en geeft hierop beleidsadvies in samenhang met andere beleidsopgaven. Tot slot beantwoordt het team de strategische vragen die zich voordoen in de IPSN-organisatie.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...