Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu op de lange en middellange termijn. Daarvoor heeft het in september 2022 een strategisch team gevormd, waarvan Petra van der Werf deel uitmaakt.

Het doel van het strategisch team is om provinciale bestuurders een goed beeld te bieden van de strategische en inhoudelijke agenda van het Interprovinciale Programma Stikstof en Natuur voor de langere termijn. Het ondersteunt provincies bij het opstellen van visies en scenario’s voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van stikstof en natuur in de bredere context van het landelijk gebied. Ook levert het strategisch team samen met betrokken IPO-commissies een proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de bijbehorende regieorganisatie.

Het strategisch team doet dat door vooruit te kijken: het identificeert welke ontwikkelingen er in het landelijk gebied gaande zijn en welke impact die hebben op de (inter)provinciale organisaties. Het verkent onderwerpen op de strategische agenda en geeft hierop beleidsadvies in samenhang met andere beleidsopgaven. Tot slot beantwoordt het team de strategische vragen die zich voordoen in de IPSN-organisatie.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...