Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu op de lange en middellange termijn. Daarvoor heeft het in september 2022 een strategisch team gevormd, waarvan Ambient deel uitmaakt.

Het doel van het strategisch team is om provinciale bestuurders een goed beeld te bieden van de strategische en inhoudelijke agenda van het Interprovinciale Programma Stikstof en Natuur voor de langere termijn. Het ondersteunt provincies bij het opstellen van visies en scenario’s voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van stikstof en natuur in de bredere context van het landelijk gebied. Ook levert het strategisch team samen met betrokken IPO-commissies een proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de bijbehorende regieorganisatie.

Het strategisch team doet dat door vooruit te kijken: het identificeert welke ontwikkelingen er in het landelijk gebied gaande zijn en welke impact die hebben op de (inter)provinciale organisaties. Het verkent onderwerpen op de strategische agenda en geeft hierop beleidsadvies in samenhang met andere beleidsopgaven. Tot slot beantwoordt het team de strategische vragen die zich voordoen in de IPSN-organisatie.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...