A white wooden bridge in the Jisperveld, the Netherlands

Toekomstagenda Wormer- en Jisperveld

Het Wormer- en Jisperveld, een Natura2000-gebied in Noord-Holland, heeft te maken met bodemdaling, o.a. door het verlagen van grondwaterstanden ten behoeve van landbouwkundig gebruik. Hierbij komen broeikasgassen vrij. Door klimaatveranderingen treden hevigere buien en perioden van droogte op. Bewoners en gebruikers ervaren steeds vaker wateroverlast, funderingsschade, schade aan wegen en inkomstenderving (landbouw). Gemeente Wormerland heeft Ambient gevraagd een duidelijk beeld te verkrijgen over de mate en urgentie van het bodemdaling- en broeikasgasprobleem in het Wormer- en Jisperveld. Daarnaast wil Gemeente Wormerland dat mogelijke oplossingen tegen de bodemdaling in kaart worden gebracht. Daarbij is draagvlak voor de te bepalen koers/aanpak bij de betrokken gebiedspartijen in het gebied een randvoorwaarde. De aanpak om te komen tot een Toekomstagenda voor het Wormer- en Jisperveld is gericht op een actieve betrokkenheid van stakeholders in het gebied, in de vorm van diverse werkateliers en een actieve communicatiestrategie. Ambient werkt in dit project samen met Natuurlijke Zaken.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Klimaatadaptatie, en Watersystemen en waterveiligheid

Koe in sloot

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming Gemeentelijke Omgevingsvisies (GOVI)

Vanwege de nieuwe Omgevingswet zijn de gemeenten in Nederland verplicht om binnen drie jaar na ingang van deze wet een Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI) op te stellen. In deze visie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Voor het hele grondgebied stelt...
Soil Test. Female agronomist taking notes in the field. Environmental protection, organic soil certification, research

Bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond

In de Basisregistratie Ondergrond zijn gegevens over de ondergrond opgenomen. De basisregistratie wordt de komende jaren verder uitgebreid, vooralsnog met gegevens van geotechnische aard. In 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken daarnaast de mogelijkheid verkend ook de milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens op te nemen, naar aanleiding van een motie daarover in...
Zoute kwel achter een dijk in Zeeland (eigen foto PMC)

Advies bodemtaken provincie Zeeland

Provincie Zeeland anticipeert op haar rol en wettelijke taken op het gebied van bodem en grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet. Een groot deel van de bodemtaken is in 2013 overgegaan naar de Regionale Uitvoeringsdienst. Daarmee is ook een gedeelte van de kennis niet meer ‘in huis’ aanwezig. Met het vervallen van...