Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society (LOSS) heeft daarom een Transacademic Interface Manager (TIM) aangesteld. Deze TIM zorgt voor interactie tussen belanghebbende uit de praktijk (o.a. waterschappen, provincies, gemeenten) en onderzoekers. Het doel is om te zorgen voor productieve interactie: kennisgebruikers en kennisontwikkelaars begrijpen elkaar en de informatiebehoefte sluit aan bij de kennisproducten. Het doel is het borgen van de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten in de praktijk.

Het LOSS-kernteam heeft Ambient gevraagd invulling te geven aan de functie van Transacademic Interface Manager (TIM). Bernardien Tiehatten vervult deze functie vanaf de start van het programma in 2020.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Data- en informatiebeheer, Klimaatadaptatie, en Watersystemen en waterveiligheid

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EU-Bodemgezondheidsrichtlijn. Het ministerie IenW bereidt een beoordeling door het Rijk voor, en betrekt daarbij ook de koepels van IPO, UvW en VNG. De provincies, waterschappen en gemeenten willen zich echter ook zelf goed voorbereiden om de impact van...
Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...