Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society (LOSS) heeft daarom een Transacademic Interface Manager (TIM) aangesteld. Deze TIM zorgt voor interactie tussen belanghebbende uit de praktijk (o.a. waterschappen, provincies, gemeenten) en onderzoekers. Het doel is om te zorgen voor productieve interactie: kennisgebruikers en kennisontwikkelaars begrijpen elkaar en de informatiebehoefte sluit aan bij de kennisproducten. Het doel is het borgen van de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten in de praktijk.

Het LOSS-kernteam heeft Ambient gevraagd invulling te geven aan de functie van Transacademic Interface Manager (TIM). Bernardien Tiehatten vervult deze functie vanaf de start van het programma in 2020.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Data- en informatiebeheer, Klimaatadaptatie, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...