Transformation of yellow coster butterfly ( Acraea issoria ) from caterpillar and chrysalis hanging on twig , growth , metamorphosis , transformation

Transitiemanagement Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Je wilt iets nieuws en anders. Hoe start je dan en hoe kom je verder? In visies vinden we elkaar wel. En in pilots trekken, zijn we bedreven. Maar dan; hoe verder als implementatie aan de orde is? Aan welke knoppen kun je draaien om een transitie te ondersteunen? Verschillende dossiers kennen een transitieopgave. Zo ook bodem en ondergrond. Deels wettelijk ingegeven door de Omgevingswet. Deels doordat verschillende maatschappelijke opgaven een beroep doen op de veerkracht van bodem en ondergrond. Overheden en bedrijfsleven bereiden zich voor op de Omgevingswet waarbij bodem en ondergrond vanzelfsprekend onderdeel vormen van de leefomgevingskwaliteit en ruimtelijke ordening. Om dit proces te ondersteunen vervult Ambient voor het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond de functie van Transitiemanager.

Ambient ondersteunt met name decentrale overheden op management- en medewerkersniveau, door bewustwording en concrete tools te bieden om in een veranderend juridisch en maatschappelijk kader te acteren. Wij hanteren hierbij de werkwijze ‘Verbreden Verdiepen Opschalen’ waarbij ruimte is voor de eigen dynamiek van de betrokken partners.

In april 2020 heeft Ambient in samenwerking met onderzoeksinstituut Drift verwoord aan welke knoppen we kunnen draaien om transitie te ondersteunen. Deze Transitieagenda Bodem & Ondergrond is gericht op een praktische toepassing voor overheden én private partijen om opgaven te realiseren met oog voor de bodemkwaliteit. Adviezen uit dit rapport worden betrokken bij de landelijke bestuurlijke afspraken over bodemkwaliteit voor de periode na 2020. Ambient adviseert provincies in het proces om te komen tot deze vernieuwende samenwerking.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...