Transformation of yellow coster butterfly ( Acraea issoria ) from caterpillar and chrysalis hanging on twig , growth , metamorphosis , transformation

Transitiemanagement Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Je wilt iets nieuws en anders. Hoe start je dan en hoe kom je verder? In visies vinden we elkaar wel. En in pilots trekken, zijn we bedreven. Maar dan; hoe verder als implementatie aan de orde is? Aan welke knoppen kun je draaien om een transitie te ondersteunen? Verschillende dossiers kennen een transitieopgave. Zo ook bodem en ondergrond. Deels wettelijk ingegeven door de Omgevingswet. Deels doordat verschillende maatschappelijke opgaven een beroep doen op de veerkracht van bodem en ondergrond. Overheden en bedrijfsleven bereiden zich voor op de Omgevingswet waarbij bodem en ondergrond vanzelfsprekend onderdeel vormen van de leefomgevingskwaliteit en ruimtelijke ordening. Om dit proces te ondersteunen vervult Ambient voor het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond de functie van Transitiemanager.

Ambient ondersteunt met name decentrale overheden op management- en medewerkersniveau, door bewustwording en concrete tools te bieden om in een veranderend juridisch en maatschappelijk kader te acteren. Wij hanteren hierbij de werkwijze ‘Verbreden Verdiepen Opschalen’ waarbij ruimte is voor de eigen dynamiek van de betrokken partners.

In april 2020 heeft Ambient in samenwerking met onderzoeksinstituut Drift verwoord aan welke knoppen we kunnen draaien om transitie te ondersteunen. Deze Transitieagenda Bodem & Ondergrond is gericht op een praktische toepassing voor overheden én private partijen om opgaven te realiseren met oog voor de bodemkwaliteit. Adviezen uit dit rapport worden betrokken bij de landelijke bestuurlijke afspraken over bodemkwaliteit voor de periode na 2020. Ambient adviseert provincies in het proces om te komen tot deze vernieuwende samenwerking.

Astrid Slegers - team Ambient

Astrid Slegers

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Omgevingswet

De Groene Jonker in Noorden (iStock)

Voorzitter Platform projectleiders Ondergrond

In opdracht van IPO fungeert Astrid Slegers van Ambient als voorzitter van het interprovinciaal overleg over duurzame ondergrond (DOG). Doel van het platform is om ervaringen uit te wisselen en een gezamenlijke standpuntbepaling te formeren rond diverse onderwerpen inzake de ondergrond. Dit betreft onder andere de Mijnbouwwet en geothermie. Aan...
A white wooden bridge in the Jisperveld, the Netherlands

Toekomstagenda Wormer- en Jisperveld

Het Wormer- en Jisperveld, een Natura2000-gebied in Noord-Holland, heeft te maken met bodemdaling, o.a. door het verlagen van grondwaterstanden ten behoeve van landbouwkundig gebruik. Hierbij komen broeikasgassen vrij. Door klimaatveranderingen treden hevigere buien en perioden van droogte op. Bewoners en gebruikers ervaren steeds vaker wateroverlast, funderingsschade, schade aan wegen en...
Uitgegraven strook land

Beleidskader KRW-opgave grondwater i.r.t. bodemverontreiniging

Provincie Noord-Brabant dient voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet haar regionaal waterprogramma vastgesteld te hebben. Met het regionaal waterprogramma wordt uitvoering gegeven aan de kaderrichtlijn water (KRW) en grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor water bestemd voor menselijk consumptie die van toepassing zijn op zowel...