Transformation of yellow coster butterfly ( Acraea issoria ) from caterpillar and chrysalis hanging on twig , growth , metamorphosis , transformation

Transitiemanagement Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Je wilt iets nieuws en anders. Hoe start je dan en hoe kom je verder? In visies vinden we elkaar wel. En in pilots trekken, zijn we bedreven. Maar dan; hoe verder als implementatie aan de orde is? Aan welke knoppen kun je draaien om een transitie te ondersteunen? Verschillende dossiers kennen een transitieopgave. Zo ook bodem en ondergrond. Deels wettelijk ingegeven door de Omgevingswet. Deels doordat verschillende maatschappelijke opgaven een beroep doen op de veerkracht van bodem en ondergrond. Overheden en bedrijfsleven bereiden zich voor op de Omgevingswet waarbij bodem en ondergrond vanzelfsprekend onderdeel vormen van de leefomgevingskwaliteit en ruimtelijke ordening. Om dit proces te ondersteunen vervult Ambient voor het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond de functie van Transitiemanager.

Ambient ondersteunt met name decentrale overheden op management- en medewerkersniveau, door bewustwording en concrete tools te bieden om in een veranderend juridisch en maatschappelijk kader te acteren. Wij hanteren hierbij de werkwijze ‘Verbreden Verdiepen Opschalen’ waarbij ruimte is voor de eigen dynamiek van de betrokken partners.

In april 2020 heeft Ambient in samenwerking met onderzoeksinstituut Drift verwoord aan welke knoppen we kunnen draaien om transitie te ondersteunen. Deze Transitieagenda Bodem & Ondergrond is gericht op een praktische toepassing voor overheden én private partijen om opgaven te realiseren met oog voor de bodemkwaliteit. Adviezen uit dit rapport worden betrokken bij de landelijke bestuurlijke afspraken over bodemkwaliteit voor de periode na 2020. Ambient adviseert provincies in het proces om te komen tot deze vernieuwende samenwerking.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Omgevingswet

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EU-Bodemgezondheidsrichtlijn. Het ministerie IenW bereidt een beoordeling door het Rijk voor, en betrekt daarbij ook de koepels van IPO, UvW en VNG. De provincies, waterschappen en gemeenten willen zich echter ook zelf goed voorbereiden om de impact van...
Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast. Ambient is gevraagd de provincie hierbij...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...