Transformation of yellow coster butterfly ( Acraea issoria ) from caterpillar and chrysalis hanging on twig , growth , metamorphosis , transformation

Transitiemanagement Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Je wilt iets nieuws en anders. Hoe start je dan en hoe kom je verder? In visies vinden we elkaar wel. En in pilots trekken, zijn we bedreven. Maar dan; hoe verder als implementatie aan de orde is? Aan welke knoppen kun je draaien om een transitie te ondersteunen? Verschillende dossiers kennen een transitieopgave. Zo ook bodem en ondergrond. Deels wettelijk ingegeven door de Omgevingswet. Deels doordat verschillende maatschappelijke opgaven een beroep doen op de veerkracht van bodem en ondergrond. Overheden en bedrijfsleven bereiden zich voor op de Omgevingswet waarbij bodem en ondergrond vanzelfsprekend onderdeel vormen van de leefomgevingskwaliteit en ruimtelijke ordening. Om dit proces te ondersteunen vervult Ambient voor het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond de functie van Transitiemanager.

Ambient ondersteunt met name decentrale overheden op management- en medewerkersniveau, door bewustwording en concrete tools te bieden om in een veranderend juridisch en maatschappelijk kader te acteren. Wij hanteren hierbij de werkwijze ‘Verbreden Verdiepen Opschalen’ waarbij ruimte is voor de eigen dynamiek van de betrokken partners.

In april 2020 heeft Ambient in samenwerking met onderzoeksinstituut Drift verwoord aan welke knoppen we kunnen draaien om transitie te ondersteunen. Deze Transitieagenda Bodem & Ondergrond is gericht op een praktische toepassing voor overheden én private partijen om opgaven te realiseren met oog voor de bodemkwaliteit. Adviezen uit dit rapport worden betrokken bij de landelijke bestuurlijke afspraken over bodemkwaliteit voor de periode na 2020. Ambient adviseert provincies in het proces om te komen tot deze vernieuwende samenwerking.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Omgevingswet

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...
Stream water over stones flowing into Geleenbeek river among grass, reflection in water surface in background, Dutch nature reserve Geleenbeekdal, winter day in Schinnen, South Limburg, Netherlands

KRW-rapportage ‘Grondwater InZicht’

In 2024 vindt de landelijke tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) plaats. De tussenevaluatie zet de huidige kwaliteit voor grond- en oppervlaktewater op een rij en geeft prognoses voor doelbereik in 2027. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Ambient gevraagd om een rapportage ‘Grondwater InZicht’ te schrijven, die voor...