Transformation of yellow coster butterfly ( Acraea issoria ) from caterpillar and chrysalis hanging on twig , growth , metamorphosis , transformation

Transitiemanagement Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Je wilt iets nieuws en anders. Hoe start je dan en hoe kom je verder? In visies vinden we elkaar wel. En in pilots trekken, zijn we bedreven. Maar dan; hoe verder als implementatie aan de orde is? Aan welke knoppen kun je draaien om een transitie te ondersteunen? Verschillende dossiers kennen een transitieopgave. Zo ook bodem en ondergrond. Deels wettelijk ingegeven door de Omgevingswet. Deels doordat verschillende maatschappelijke opgaven een beroep doen op de veerkracht van bodem en ondergrond. Overheden en bedrijfsleven bereiden zich voor op de Omgevingswet waarbij bodem en ondergrond vanzelfsprekend onderdeel vormen van de leefomgevingskwaliteit en ruimtelijke ordening. Om dit proces te ondersteunen vervult Ambient voor het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond de functie van Transitiemanager.

Ambient ondersteunt met name decentrale overheden op management- en medewerkersniveau, door bewustwording en concrete tools te bieden om in een veranderend juridisch en maatschappelijk kader te acteren. Wij hanteren hierbij de werkwijze ‘Verbreden Verdiepen Opschalen’ waarbij ruimte is voor de eigen dynamiek van de betrokken partners.

In april 2020 heeft Ambient in samenwerking met onderzoeksinstituut Drift verwoord aan welke knoppen we kunnen draaien om transitie te ondersteunen. Deze Transitieagenda Bodem & Ondergrond is gericht op een praktische toepassing voor overheden én private partijen om opgaven te realiseren met oog voor de bodemkwaliteit. Adviezen uit dit rapport worden betrokken bij de landelijke bestuurlijke afspraken over bodemkwaliteit voor de periode na 2020. Ambient adviseert provincies in het proces om te komen tot deze vernieuwende samenwerking.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Grondwater, en Omgevingswet

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...