Waterplanten

Uitbreiding van het thema Water in de Atlas Leefomgeving RWS

De Atlas Leefomgeving is een internetportaal dat op begrijpelijke wijze inzicht geeft in de kwaliteit van de leefomgeving en de relatie daarvan met de gezondheid en veiligheid van burgers. Eén van de thema’s binnen de Atlas Leefomgeving is het thema Water. Water sluit goed aan op de doelgroep van de Atlas (burgers), omdat het ingaat op veiligheid, woongenot en recreatiemogelijkheden. Het thema was echter onvoldoende uitgewerkt.

Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor het relatiemanagement binnen de Atlas Leefomgeving, heeft Ambient gevraagd om advies uit te brengen over de mogelijkheden om het thema Water uit te breiden. Welke informatie is beschikbaar en interessant voor burgers? Welke voor- en nadelen heeft het participeren aan de Atlas voor waterbeheerders? Op basis van het advies breidt Ambient nu het thema uit met kaarten en achtergrondartikelen.

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen...