Waterplanten

Uitbreiding van het thema Water in de Atlas Leefomgeving RWS

De Atlas Leefomgeving is een internetportaal dat op begrijpelijke wijze inzicht geeft in de kwaliteit van de leefomgeving en de relatie daarvan met de gezondheid en veiligheid van burgers. Eén van de thema’s binnen de Atlas Leefomgeving is het thema Water. Water sluit goed aan op de doelgroep van de Atlas (burgers), omdat het ingaat op veiligheid, woongenot en recreatiemogelijkheden. Het thema was echter onvoldoende uitgewerkt.

Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor het relatiemanagement binnen de Atlas Leefomgeving, heeft Ambient gevraagd om advies uit te brengen over de mogelijkheden om het thema Water uit te breiden. Welke informatie is beschikbaar en interessant voor burgers? Welke voor- en nadelen heeft het participeren aan de Atlas voor waterbeheerders? Op basis van het advies breidt Ambient nu het thema uit met kaarten en achtergrondartikelen.

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...