Vitale bodem met worm

Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem 2030 van de provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant streeft naar een vitale bodem in 2030. Een vitale bodem is van dusdanige kwaliteit dat deze op korte én lange termijn in staat is om ecosysteemdiensten met een economische waarde te leveren aan de bovenliggende functies (landbouw, natuur en stedelijk gebied). Concreet houdt dit in dat een vitale bodem op korte én lange termijn vruchtbaar is, biodiversiteit huisvest, ziektes weert, water bergt en voedingsstoffen vasthoudt en gedoseerd afgeeft. Daardoor is deze bodem onder andere in staat om klimaatverandering het hoofd te bieden, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en verdroging in natuurgebieden tegen te gaan.

De provincie brengt haar activiteiten om te komen tot een vitale bodem in beeld in een Uitvoeringsprogramma: ‘Samen naar een Vitale Bodem in Brabant’. Ambient heeft het Uitvoeringsprogramma opgesteld aan de hand van interviews en deskstudie en heeft het interne totstandkomingsproces begeleid.

Het Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem past in het nieuwe Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021. Eind 2015 loopt het huidige provinciaal Waterplan en provinciaal Milieuplan van de Provincie Noord-Brabant af. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de herziening van beide plannen samen te voegen en te komen tot een gezamenlijk plan, het provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP). Naast milieu en water hebben ook bodem, ondergrond en grondwater een plek gekregen in het plan. De komende maanden wordt het plan uitgewerkt in verschillende uitvoeringsprogramma’s, te starten met het Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem.

Sonja Kooiman - team Ambient

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...