Vitale bodem met worm

Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem 2030 van de provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant streeft naar een vitale bodem in 2030. Een vitale bodem is van dusdanige kwaliteit dat deze op korte én lange termijn in staat is om ecosysteemdiensten met een economische waarde te leveren aan de bovenliggende functies (landbouw, natuur en stedelijk gebied). Concreet houdt dit in dat een vitale bodem op korte én lange termijn vruchtbaar is, biodiversiteit huisvest, ziektes weert, water bergt en voedingsstoffen vasthoudt en gedoseerd afgeeft. Daardoor is deze bodem onder andere in staat om klimaatverandering het hoofd te bieden, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en verdroging in natuurgebieden tegen te gaan.

De provincie brengt haar activiteiten om te komen tot een vitale bodem in beeld in een Uitvoeringsprogramma: ‘Samen naar een Vitale Bodem in Brabant’. Ambient heeft het Uitvoeringsprogramma opgesteld aan de hand van interviews en deskstudie en heeft het interne totstandkomingsproces begeleid.

Het Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem past in het nieuwe Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021. Eind 2015 loopt het huidige provinciaal Waterplan en provinciaal Milieuplan van de Provincie Noord-Brabant af. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de herziening van beide plannen samen te voegen en te komen tot een gezamenlijk plan, het provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP). Naast milieu en water hebben ook bodem, ondergrond en grondwater een plek gekregen in het plan. De komende maanden wordt het plan uitgewerkt in verschillende uitvoeringsprogramma’s, te starten met het Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem.

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Long ditch in a Dutch peat meadow area originally created around the 14th century by cutting peat. In 2006 the nutrient-rich upper layer was removed in order to restore the original biotope.

Water en Bodem sturend: bouwstenen voor borging in waterschapsregelgeving

Met de kamerbrieven Water en Bodem sturend en De Landelijke maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving geeft het kabinet invulling aan het regeerakkoord om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke inrichting. Met de urgente woningbouwopgave, de opgave op natuur te herstellen en de aanhoudende klimaatverandering,...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...