Vitale bodem met worm

Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem 2030 van de provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant streeft naar een vitale bodem in 2030. Een vitale bodem is van dusdanige kwaliteit dat deze op korte én lange termijn in staat is om ecosysteemdiensten met een economische waarde te leveren aan de bovenliggende functies (landbouw, natuur en stedelijk gebied). Concreet houdt dit in dat een vitale bodem op korte én lange termijn vruchtbaar is, biodiversiteit huisvest, ziektes weert, water bergt en voedingsstoffen vasthoudt en gedoseerd afgeeft. Daardoor is deze bodem onder andere in staat om klimaatverandering het hoofd te bieden, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en verdroging in natuurgebieden tegen te gaan.

De provincie brengt haar activiteiten om te komen tot een vitale bodem in beeld in een Uitvoeringsprogramma: ‘Samen naar een Vitale Bodem in Brabant’. Ambient heeft het Uitvoeringsprogramma opgesteld aan de hand van interviews en deskstudie en heeft het interne totstandkomingsproces begeleid.

Het Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem past in het nieuwe Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021. Eind 2015 loopt het huidige provinciaal Waterplan en provinciaal Milieuplan van de Provincie Noord-Brabant af. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de herziening van beide plannen samen te voegen en te komen tot een gezamenlijk plan, het provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP). Naast milieu en water hebben ook bodem, ondergrond en grondwater een plek gekregen in het plan. De komende maanden wordt het plan uitgewerkt in verschillende uitvoeringsprogramma’s, te starten met het Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem.

Sonja Kooiman - team Ambient

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EU-Bodemgezondheidsrichtlijn. Het ministerie IenW bereidt een beoordeling door het Rijk voor, en betrekt daarbij ook de koepels van IPO, UvW en VNG. De provincies, waterschappen en gemeenten willen zich echter ook zelf goed voorbereiden om de impact van...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...