Man Walking Along Flooded Urban Street

Uniforme uitgangspunten DPRA-stresstesten (VNG)

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met elkaar afgesproken dat zij elke 6 jaar de kwetsbaarheid van het eigen grond- en beheergebied met een stresstest klimaatadaptatie in beeld brengen. De stresstesten vormen de basis voor risicodialogen en het uitwerken van uitvoeringsagenda’s.

De stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie wil starten met de voorbereiding van de (uniforme) uitvoering van de stresstesten, rekening houdend met de ervaringen uit de eerste ronde en de aanbevelingen vanuit de Beleidstafel Wateroverlast. Daartoe heeft zij Ambient, in de rol van projectleider, opdracht gegeven om een voorbereidend proces te starten en advies uit te brengen in de vorm van een rapport.

Op basis van een eerste verkennende fase heeft de stuurgroep een aantal richtinggevende keuzes gemaakt voor de uniforme uitgangspunten van de DPRA-stresstesten. Deze keuzes hebben betrekking op de planning, nut en noodzaak van een nieuwe stresstest, de relatie met bovenregionale stresstesten voor wateroverlast en overstromingen en het actualiseren van de ‘bijsluiter stresstesten’ op het kennisportaal klimaatadaptatie.

Arnout Linckens

Arnout Linckens

Adviseur

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...