A mean looking huge storm cloud hovering over the ocean.

Verantwoordelijkheden bij risico’s van extreem weer in een veranderend klimaat

Het klimaat verandert met als gevolg een toenemende kans op weersextremen, zoals lange perioden van droogte, hitte, zware zomerse onweersbuien die gepaard gaan met extreme regen, harde windstoten en hagel en langdurige neerslag in de winter. Deze weersextremen kunnen zorgen voor overlast en schade. Bijvoorbeeld in de vorm van storm- of waterschade, hitteschade aan infrastructuur, droogteschade aan natuur, gewassen en gebouwen (fundering) en brandschade aan bermen, natuur en gebouwen.

Het ministerie van I&W, team Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) streeft ernaar om een breed inzicht te bieden in de verantwoordelijkheden bij risico’s bij weersextremen en perspectief te bieden over de omgang met deze risico’s. Daarom heeft het team het initiatief genomen om een verkenning uit te voeren naar de verantwoordelijkheden bij en omgang met risico’s bij weersextremen. Het doel van deze verkenning is tweeledig:

  • Inzicht bieden in de huidige feitelijke situatie over de verantwoordelijkheidsverdeling.
  • Handelingsperspectief bieden voor de omgang met deze risico’s.

Het team DPRA heeft Ambient gevraagd om de verkenning uit te voeren. In maart 2021 zijn de bevindingen en resultaten gepubliceerd in een rapport met de titel: ‘Verantwoordelijkheden bij risico’s van extreem weer in een veranderend klimaat. Verkenning verantwoordelijkheden en ontwikkelagenda’. Klik om het rapport in te zien of bekijk het nieuwsbericht over het rapport op de website  van Kennisportaal Klimaatadaptatie.

 

Gert Dekker

Adviseur

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...