A mean looking huge storm cloud hovering over the ocean.

Verantwoordelijkheden bij risico’s van extreem weer in een veranderend klimaat

Het klimaat verandert met als gevolg een toenemende kans op weersextremen, zoals lange perioden van droogte, hitte, zware zomerse onweersbuien die gepaard gaan met extreme regen, harde windstoten en hagel en langdurige neerslag in de winter. Deze weersextremen kunnen zorgen voor overlast en schade. Bijvoorbeeld in de vorm van storm- of waterschade, hitteschade aan infrastructuur, droogteschade aan natuur, gewassen en gebouwen (fundering) en brandschade aan bermen, natuur en gebouwen.

Het ministerie van I&W, team Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) streeft ernaar om een breed inzicht te bieden in de verantwoordelijkheden bij risico’s bij weersextremen en perspectief te bieden over de omgang met deze risico’s. Daarom heeft het team het initiatief genomen om een verkenning uit te voeren naar de verantwoordelijkheden bij en omgang met risico’s bij weersextremen. Het doel van deze verkenning is tweeledig:

  • Inzicht bieden in de huidige feitelijke situatie over de verantwoordelijkheidsverdeling.
  • Handelingsperspectief bieden voor de omgang met deze risico’s.

Het team DPRA heeft Ambient gevraagd om de verkenning uit te voeren. In maart 2021 zijn de bevindingen en resultaten gepubliceerd in een rapport met de titel: ‘Verantwoordelijkheden bij risico’s van extreem weer in een veranderend klimaat. Verkenning verantwoordelijkheden en ontwikkelagenda’. Klik om het rapport in te zien of bekijk het nieuwsbericht over het rapport op de website  van Kennisportaal Klimaatadaptatie.

 

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Aerial view of a grass field with reeds. Picture taken by a drone from above scenic landscape with a lake and a water puddle. Impressive blue sky, beautiful summer with white clouds.

Secretaris Programmacommissie Watersystemen

Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven, of het nu gaat om klimaatadaptatie, veiligheid of waterkwaliteit. STOWA helpt hen daarbij, met kennisontwikkeling en -ontsluiting. Voor de organisatie daarvan heeft STOWA vier inhoudelijke programmacommissies, met elk een eigen thema: watersystemen, waterkeren, afvalwatersystemen en waterketen. Ambient levert sinds 1 september 2021 de secretaris...
Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Waterkwaliteit en klimaatverandering in de stad Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van...
Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten aan een vervolg op een bestaande stimuleringsregeling afkoppelen. Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak niet langer via een gemengd rioolstelsel wordt ingezameld en verwerkt. Het doel van afkoppelen voor Waterschap Limburg is om wateroverlast in of als gevolg...