Behang staand6

Verkenning aanpak funderingsproblematiek

Het Delta(deel)programma Nieuwbouw & Herstructurering heeft ter voorbereiding op de voorgenomen Deltabeslissing najaar 2014 het manifest Klimaat Bestendige Stad uitgebracht. Een van de acties in het manifest is gericht op het ontwikkelen van een gedragen en effectieve aanpak voor preventie van toekomstige funderingsschade (actie 19). Onder de vlag van het Watergovernance Centre heeft Ambient samen met Sterk Consulting gewerkt aan een verkenning naar het draagvlak van een (nationale) aanpak voor funderingsproblemen als gevolg van lage grondwaterstanden. Bij de verkenning waren naast de verschillende overheidspartijen ook particuliere eigenaren, woningcorporaties, banken, de bouwwereld e.d. betrokken.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Door klimaatverandering neemt de kans op perioden met droogte toe. Als gevolg van droogte kan schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur, landbouw, natuur en kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen. De hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Stuwwal bij Nijmegen zijn extra kwetsbaar voor droogte omdat deze gebieden volledig...
Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Waternet werkt aan een gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om meer zicht te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) en de impact daarvan op het watersysteem. Woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en realisatie van natuuropgaven krijgen in de gebiedsagenda een...