Small family house with foundation problems, EPS 8 vector illustration

Verkenning aanpak funderingsproblematiek

Het Delta(deel)programma Nieuwbouw & Herstructurering heeft ter voorbereiding op de voorgenomen Deltabeslissing najaar 2014 het manifest Klimaat Bestendige Stad uitgebracht. Een van de acties in het manifest is gericht op het ontwikkelen van een gedragen en effectieve aanpak voor preventie van toekomstige funderingsschade (actie 19). Onder de vlag van het Watergovernance Centre heeft Ambient samen met Sterk Consulting gewerkt aan een verkenning naar het draagvlak van een (nationale) aanpak voor funderingsproblemen als gevolg van lage grondwaterstanden. Bij de verkenning waren naast de verschillende overheidspartijen ook particuliere eigenaren, woningcorporaties, banken, de bouwwereld e.d. betrokken.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...