Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (2014/2021).

De behoefte van de stuurgroep is begrippen als ‘waterrobuust’ en ‘klimaatadaptief’ concreter te maken om daarmee meer grip te krijgen op de (nationale) voortgang en het resultaat. Het uitgangspunt is dat deze concrete doelstellingen in de tijd zijn aan te passen en door alle overheidslagen zijn te benutten voor het updaten van uitvoeringsagenda’s en de tweede cyclus van DPRA, die start in 2025.

Het belangrijkste doel van het uitwerken van concrete doelstellingen is het ondersteunen en inspireren van werkregio’s en individuele decentrale overheden bij het borgen van klimaatadaptie in beleid en uitvoering. Het definiëren van doelen is niet eenvoudig. Enerzijds vanwege de complexiteit van problematiek, die niet past bij de gevraagde eenduidigheid van doelen. Anderzijds vanwege de mogelijke consequenties en risico’s bij het vaststellen van doelen, in relatie met bijvoorbeeld de governance, monitoring, financierings- en sturingswensen.

Eva Nieuwenhuis

Adviseur

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...