Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (2014/2021).

De behoefte van de stuurgroep is begrippen als ‘waterrobuust’ en ‘klimaatadaptief’ concreter te maken om daarmee meer grip te krijgen op de (nationale) voortgang en het resultaat. Het uitgangspunt is dat deze concrete doelstellingen in de tijd zijn aan te passen en door alle overheidslagen zijn te benutten voor het updaten van uitvoeringsagenda’s en de tweede cyclus van DPRA, die start in 2025.

Het belangrijkste doel van het uitwerken van concrete doelstellingen is het ondersteunen en inspireren van werkregio’s en individuele decentrale overheden bij het borgen van klimaatadaptie in beleid en uitvoering. Het definiëren van doelen is niet eenvoudig. Enerzijds vanwege de complexiteit van problematiek, die niet past bij de gevraagde eenduidigheid van doelen. Anderzijds vanwege de mogelijke consequenties en risico’s bij het vaststellen van doelen, in relatie met bijvoorbeeld de governance, monitoring, financierings- en sturingswensen.

Eva Nieuwenhuis

Eva Nieuwenhuis

Adviseur

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
Tuin met regenton (verkleind) iStock-879144910

Evaluatie stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen Limburg

Waterschap Limburg staat voor de keuze of ze de 'Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen' gaat verlengen of stoppen. Eind 2023 eindigt de regeling, die als doel heeft particulieren bewuster te laten omgaan met regenwater. De regeling subsidieert afkoppelen tot een bedrag van €20 per vierkante meter. De helft wordt bijgedragen door...