Grondkabels Enschede

Visie op ondergrondse infrastructuur

Verschillende maatschappelijke trends zorgen voor een steeds drukkere ondergrond, waarin vaak werkzaamheden plaatsvinden. Zo vraagt de energietransitie om uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en de aanleg van een warmtenet. Klimaatverandering vraagt om meer waterberging en meer groen tegen hittestress en het 5G-netwerk moet ook een plek krijgen in de ondergrond. Daarnaast moeten bestaande kabels en leidingen regelmatig vervangen of gerenoveerd worden. Deze ontwikkelingen hebben impact op de ondergrondse infrastructuur van Vitens: het wordt in de toch al drukke ondergrond steeds drukker.

Vitens wil nu en in de toekomst op een duurzame wijze ondergrondse infrastructuur aanleggen en beheren. Het is daarom van belang een beeld te krijgen bij de opgaven die voor Vitens spelen en wat zij kunnen doen om zich daarop voor te bereiden. Ambient ondersteunt Vitens bij het ontwikkelen van een strategische, tactische en operationele visie. Daarnaast adviseert Ambient over hoe Vitens optimaal gebruik kan maken van en aan kan sluiten bij landelijke kennisnetwerken en initiatieven.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Data- en informatiebeheer, Grondwater, en Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...