Grondkabels Enschede

Visie op ondergrondse infrastructuur

Verschillende maatschappelijke trends zorgen voor een steeds drukkere ondergrond, waarin vaak werkzaamheden plaatsvinden. Zo vraagt de energietransitie om uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en de aanleg van een warmtenet. Klimaatverandering vraagt om meer waterberging en meer groen tegen hittestress en het 5G-netwerk moet ook een plek krijgen in de ondergrond. Daarnaast moeten bestaande kabels en leidingen regelmatig vervangen of gerenoveerd worden. Deze ontwikkelingen hebben impact op de ondergrondse infrastructuur van Vitens: het wordt in de toch al drukke ondergrond steeds drukker.

Vitens wil nu en in de toekomst op een duurzame wijze ondergrondse infrastructuur aanleggen en beheren. Het is daarom van belang een beeld te krijgen bij de opgaven die voor Vitens spelen en wat zij kunnen doen om zich daarop voor te bereiden. Ambient ondersteunt Vitens bij het ontwikkelen van een strategische, tactische en operationele visie. Daarnaast adviseert Ambient over hoe Vitens optimaal gebruik kan maken van en aan kan sluiten bij landelijke kennisnetwerken en initiatieven.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Data- en informatiebeheer, Grondwater, en Omgevingswet

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...