Vitale bodem met worm

Vitale bodem Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant doet Ambient onderzoek naar mogelijkheden van een gebiedsgerichte regelgeving gericht op het terugbrengen in een goede/vitale staat van de Brabantse bodem (en wellicht ook de bodems c.q. zandgronden in andere provincies). Een vitale bodem levert een bijdrage aan het realiseren van de KRW-doelen, de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector en kan de biodiversiteit in de bodem weer toenemen.

De eerste resultaten laten zien dat een aanpak conform het Besluit Bodemkwaliteit (de inhoudelijke aanvliegroute) in combinatie met een aanpak conform Gebiedsgericht grondwaterbeheer (de governance aanvliegroute) soelaas zou kunnen bieden. Binnen deze aanpak zou dan een combinatie gemaakt kunnen worden van een generiek kader met een locatie-specifieke aanpak c.q. gebiedsaanpak. Op dit moment werken wij deze potentiƫle oplossingsrichting, in samenwerking met de relevante stakeholders, verder uit.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Klimaatadaptatie

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...