Vitale bodem met worm

Vitale bodem Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant doet Ambient onderzoek naar mogelijkheden van een gebiedsgerichte regelgeving gericht op het terugbrengen in een goede/vitale staat van de Brabantse bodem (en wellicht ook de bodems c.q. zandgronden in andere provincies). Een vitale bodem levert een bijdrage aan het realiseren van de KRW-doelen, de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector en kan de biodiversiteit in de bodem weer toenemen.

De eerste resultaten laten zien dat een aanpak conform het Besluit Bodemkwaliteit (de inhoudelijke aanvliegroute) in combinatie met een aanpak conform Gebiedsgericht grondwaterbeheer (de governance aanvliegroute) soelaas zou kunnen bieden. Binnen deze aanpak zou dan een combinatie gemaakt kunnen worden van een generiek kader met een locatie-specifieke aanpak c.q. gebiedsaanpak. Op dit moment werken wij deze potentiële oplossingsrichting, in samenwerking met de relevante stakeholders, verder uit.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Klimaatadaptatie

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EU-Bodemgezondheidsrichtlijn. Het ministerie IenW bereidt een beoordeling door het Rijk voor, en betrekt daarbij ook de koepels van IPO, UvW en VNG. De provincies, waterschappen en gemeenten willen zich echter ook zelf goed voorbereiden om de impact van...
Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...