Vitale bodem met worm

Vitale bodem Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant doet Ambient onderzoek naar mogelijkheden van een gebiedsgerichte regelgeving gericht op het terugbrengen in een goede/vitale staat van de Brabantse bodem (en wellicht ook de bodems c.q. zandgronden in andere provincies). Een vitale bodem levert een bijdrage aan het realiseren van de KRW-doelen, de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector en kan de biodiversiteit in de bodem weer toenemen.

De eerste resultaten laten zien dat een aanpak conform het Besluit Bodemkwaliteit (de inhoudelijke aanvliegroute) in combinatie met een aanpak conform Gebiedsgericht grondwaterbeheer (de governance aanvliegroute) soelaas zou kunnen bieden. Binnen deze aanpak zou dan een combinatie gemaakt kunnen worden van een generiek kader met een locatie-specifieke aanpak c.q. gebiedsaanpak. Op dit moment werken wij deze potentiële oplossingsrichting, in samenwerking met de relevante stakeholders, verder uit.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Klimaatadaptatie

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...