Vitale bodem (Ronald van der Heide)

Vitale bodems in de provincie Utrecht

De bodem in landelijk en stedelijk gebied staat wereldwijd onder druk. In Europa is naar schatting 60 tot 70 procent van de bodems niet ‘vitaal’. Een vitale bodem is belangrijk omdat de bodem de gewenste ecosysteemdiensten levert, nu en in de toekomst. De bodem is daarmee letterlijk en figuurlijk een essentiële onderlegger voor een leefbare planeet.

De vele maatschappelijke opgaven in het bebouwde gebied, de landbouw en de natuur vragen steeds meer van onze bodems. Daarom is het belangrijk dat we weten wat een vitale bodem is, wat de huidige gezondheid is en wat we kunnen doen om te werken aan de vitale bodem. Ook in de provincie Utrecht wordt steeds meer gekeken naar de bodem bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven; bijvoorbeeld aangewakkerd door Water en Bodem Sturend, het voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn Bodemmonitoring en de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied.

In Nederland is en wordt veel onderzoek gedaan naar vitale bodems. We weten veel, maar veel ook niet. Inzicht in de bodem en de gezondheid daarvan is zeer gewenst om effectief maatregelen te kunnen nemen, of te kunnen sturen op maatregelen die partners van de provincie en stakeholders in het gebied kunnen nemen. Voor de provincie Utrecht beschrijft Ambient wat een vitale bodem is en geeft een overzicht van mogelijkheden voor de provincie om de bodemvitaliteit te verbeteren.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...
Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EU-Bodemgezondheidsrichtlijn. Het ministerie IenW bereidt een beoordeling door het Rijk voor, en betrekt daarbij ook de koepels van IPO, UvW en VNG. De provincies, waterschappen en gemeenten willen zich echter ook zelf goed voorbereiden om de impact van...