Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast.

Ambient is gevraagd de provincie hierbij te ondersteunen door een praktijkvoorbeeldenboek op te stellen. Ook bevat de omgevingsverordening instructieregels die gemeenten moeten toepassen in hun omgevingsplan. Wij ontwikkelen hiervoor een routekaart die inzicht geeft in het verband tussen verschillende regels (rijksregels, bruidsschatregels, voorbeschermingsregels) rondom grondwater.

Om tot het praktijkvoorbeeldenboek en de routekaart te komen wordt de specifieke behoefte van de omgevingsdiensten en gemeenten gepeild door middel van een enquête en verschillende werksessies. Hierdoor kunnen we onze producten volledig aanpassen op de behoefte van de provincie.

Mirabel Vlaming

Adviseur

Marieke Prins

Adviseur

Rob Hermans

Rob Hermans

Adviseur

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater en Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...