Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast.

Ambient is gevraagd de provincie hierbij te ondersteunen door een praktijkvoorbeeldenboek op te stellen. Ook bevat de omgevingsverordening instructieregels die gemeenten moeten toepassen in hun omgevingsplan. Wij ontwikkelen hiervoor een routekaart die inzicht geeft in het verband tussen verschillende regels (rijksregels, bruidsschatregels, voorbeschermingsregels) rondom grondwater.

Om tot het praktijkvoorbeeldenboek en de routekaart te komen wordt de specifieke behoefte van de omgevingsdiensten en gemeenten gepeild door middel van een enquête en verschillende werksessies. Hierdoor kunnen we onze producten volledig aanpassen op de behoefte van de provincie.

Mirabel Vlaming

Adviseur

Marieke Prins

Adviseur

Rob Hermans

Adviseur

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater en Omgevingswet

People have idea, good idea sharing, sharing knowledge collaboration, business idea generating, characters sharing ideas vector illustration, creative ideas sharing, person teamwork with solution

Programmamanagement pijler 4 Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel

Op 4 maart 2021 presenteerde de commissie Van Aartsen haar rapport ‘Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’. De commissie Van Aartsen heeft het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) geanalyseerd en heeft tien aanbevelingen gedaan. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Van Aartsen (4...
Sheep and wind turbines along a lake at sunrise

Bodem in de Flevolandse omgevingsplannen

De Flevolandse gemeenten zijn zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Zij hebben in 2022 verkend op welke onderwerpen aanvullend beleid wenselijk is. Hierbij willen ze in ieder geval zorgen dat het huidige beschermingsniveau gewaarborgd blijft. Inmiddels is, mede...
Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Opstellen bodemprogramma voor de provincie Flevoland

In Flevoland vinden de komende decennia veel (ruimtelijke) ontwikkelingen plaats. Er is een grote woonopgave, het landelijk gebied maakt veel veranderingen door als gevolg van de stikstofproblematiek en de transitie van de landbouw en tenslotte is er een energieopgave. Bij veel van deze ruimtelijke processen vormen het bodem- en watersysteem...