Well with a measuring bar for monitoring the groundwater level and water quality next to a gravel pond

Voorzitter Werkgroep Grondwater Rijn-West

Het KRW-stroomgebied Rijn-West kent vier grondwaterlichamen. De provincies in Rijn-West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland) zijn verantwoordelijk voor deze grondwaterlichamen. Zij werken aan toestandbeoordeling, risicoanalyse, doelformulering en monitoring, en zijn verenigd in de Werkgroep Grondwater Rijn-West. Ambient levert sinds 1 januari 2022 de voorzitter van deze werkgroep.

Werken aan grondwaterkwaliteit is een integraal onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Er zijn KRW-doelen voor grondwater gesteld en er worden – waar nodig – maatregelen genomen. Behoud en bescherming van de functies van het grondwater zijn daarbij het aandachtspunt. Denk aan drinkwaterwinning, winning voor overige humane consumptie, watervoorziening voor natuurgebieden (Natura 2000), beregening van landbouwgronden en proceswater voor de industrie. Daarnaast is grondwaterkwaliteit van belang in verband met de interactie met het oppervlaktewatersysteem door kwel of infiltratie.

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...