Well with a measuring bar for monitoring the groundwater level and water quality next to a gravel pond

Voorzitter Werkgroep Grondwater Rijn-West

Het KRW-stroomgebied Rijn-West kent vier grondwaterlichamen. De provincies in Rijn-West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland) zijn verantwoordelijk voor deze grondwaterlichamen. Zij werken aan toestandbeoordeling, risicoanalyse, doelformulering en monitoring, en zijn verenigd in de Werkgroep Grondwater Rijn-West. Ambient levert sinds 1 januari 2022 de voorzitter van deze werkgroep.

Werken aan grondwaterkwaliteit is een integraal onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Er zijn KRW-doelen voor grondwater gesteld en er worden – waar nodig – maatregelen genomen. Behoud en bescherming van de functies van het grondwater zijn daarbij het aandachtspunt. Denk aan drinkwaterwinning, winning voor overige humane consumptie, watervoorziening voor natuurgebieden (Natura 2000), beregening van landbouwgronden en proceswater voor de industrie. Daarnaast is grondwaterkwaliteit van belang in verband met de interactie met het oppervlaktewatersysteem door kwel of infiltratie.

Sonja Kooiman - team Ambient

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Grondwaterbeschermingsgebied

Voorzitterschap LWG en opzet & monitoring werkprogramma

De Landelijke Werkgroep Grondwater (LWG) is een werkgroep die zich richt op de grondwateraspecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. Het uitgangspunt is om bij te dragen aan het behoud en het beschermen van grondwater. De LWG doet dit door te ondersteunen in de onderlinge afstemming over de...