Behang staand2

Watergovernance en dynamisch waterbeheer

Het Water Governance Centre is een netwerkorganisatie die de rol van watergovernance bij watervraagstukken versterkt. De projecten richten zich met name op de definitiefase van complexe vraagstukken. In het project Dynamisch Waterbeheer, zijn Rijkswaterstaat en regionale waterbeheerders bezig antwoord te geven op de vraag hoe regionale waterstromen en het hoofdwatersysteem optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd in tijden van extreem natte en extreem droge situaties.

Een van de pilots richt zich op Oost-Brabant (Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant), en richt zich vooral de governance-aspecten van het vraagstuk. Hoe stem je optimaal af, wat betekent dit voor verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, hoe regel je de afspraken financieel, juridisch en organisatorisch? Samen met het Water Governance Centre beantwoordt Ambient de vraag welke governance-aspecten in deze pilot van belang zijn, en hoe deze vraagstukken het best beantwoord kunnen worden. De uitkomsten worden gepresenteerd in een bestuurlijk overleg in juni 2013.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen...