Behang staand2

Watergovernance en dynamisch waterbeheer

Het Water Governance Centre is een netwerkorganisatie die de rol van watergovernance bij watervraagstukken versterkt. De projecten richten zich met name op de definitiefase van complexe vraagstukken. In het project Dynamisch Waterbeheer, zijn Rijkswaterstaat en regionale waterbeheerders bezig antwoord te geven op de vraag hoe regionale waterstromen en het hoofdwatersysteem optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd in tijden van extreem natte en extreem droge situaties.

Een van de pilots richt zich op Oost-Brabant (Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant), en richt zich vooral de governance-aspecten van het vraagstuk. Hoe stem je optimaal af, wat betekent dit voor verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, hoe regel je de afspraken financieel, juridisch en organisatorisch? Samen met het Water Governance Centre beantwoordt Ambient de vraag welke governance-aspecten in deze pilot van belang zijn, en hoe deze vraagstukken het best beantwoord kunnen worden. De uitkomsten worden gepresenteerd in een bestuurlijk overleg in juni 2013.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

In het veenweidegebied daalt de bodem onder andere als gevolg van veenoxidatie. Daarbij komen er broeikasgassen vrij. Een van de oplossingsrichtingen om bodemdaling en broeikasgasemissie tegen te gaan, is de verandering van het waterpeil. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. In 2023 ging het (kennis)programma Veen en...