Behang staand2

Watergovernance en dynamisch waterbeheer

Het Water Governance Centre is een netwerkorganisatie die de rol van watergovernance bij watervraagstukken versterkt. De projecten richten zich met name op de definitiefase van complexe vraagstukken. In het project Dynamisch Waterbeheer, zijn Rijkswaterstaat en regionale waterbeheerders bezig antwoord te geven op de vraag hoe regionale waterstromen en het hoofdwatersysteem optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd in tijden van extreem natte en extreem droge situaties.

Een van de pilots richt zich op Oost-Brabant (Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant), en richt zich vooral de governance-aspecten van het vraagstuk. Hoe stem je optimaal af, wat betekent dit voor verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, hoe regel je de afspraken financieel, juridisch en organisatorisch? Samen met het Water Governance Centre beantwoordt Ambient de vraag welke governance-aspecten in deze pilot van belang zijn, en hoe deze vraagstukken het best beantwoord kunnen worden. De uitkomsten worden gepresenteerd in een bestuurlijk overleg in juni 2013.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...