Behang staand2

Watergovernance en dynamisch waterbeheer

Het Water Governance Centre is een netwerkorganisatie die de rol van watergovernance bij watervraagstukken versterkt. De projecten richten zich met name op de definitiefase van complexe vraagstukken. In het project Dynamisch Waterbeheer, zijn Rijkswaterstaat en regionale waterbeheerders bezig antwoord te geven op de vraag hoe regionale waterstromen en het hoofdwatersysteem optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd in tijden van extreem natte en extreem droge situaties.

Een van de pilots richt zich op Oost-Brabant (Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant), en richt zich vooral de governance-aspecten van het vraagstuk. Hoe stem je optimaal af, wat betekent dit voor verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, hoe regel je de afspraken financieel, juridisch en organisatorisch? Samen met het Water Governance Centre beantwoordt Ambient de vraag welke governance-aspecten in deze pilot van belang zijn, en hoe deze vraagstukken het best beantwoord kunnen worden. De uitkomsten worden gepresenteerd in een bestuurlijk overleg in juni 2013.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
Man Walking Along Flooded Urban Street

Uniforme uitgangspunten DPRA-stresstesten (VNG)

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met elkaar afgesproken dat zij elke 6 jaar de kwetsbaarheid van het eigen grond- en beheergebied met een stresstest klimaatadaptatie in beeld brengen. De stresstesten vormen de basis voor risicodialogen en het uitwerken van uitvoeringsagenda’s. De stuurgroep...