Watervogel iStock-1138965520 verkleind

Waterketenplan Noord-Limburg

De samenwerking Waterpanel Noord, bestaande uit 15 Limburgse gemeenten, het waterschap Limburg, het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en de Waterleidingmaatschappij (WML) werken in 2020 samen aan een waterketenplan. Met dit waterketenplan wil Waterpanel Noord invulling geven aan kennisdelen, eenduidig zijn richting de ‘klanten’, de zorg voor de waterketen tegen de laagst maatschappelijke kosten uitvoeren, de kwaliteit van de leefomgeving verhogen en een hersteld, gezond watersysteem realiseren. Daarnaast krijgen nieuwe ontwikkelingen, zoals klimaatadaptatie en de Omgevingswet, met nadruk een plaats in het plan en gezamenlijk uitvoeringsprogramma.

Ambient werkt samen met SWECO en Colibri Advies aan een toekomstbestendig waterketenplan dat voor eind 2020 gereed moet zijn. Daarin worden alle belangen van de waterketen op een goede manier geborgd. Een belangrijk onderdeel is het gezamenlijk doorlopen van het proces om te komen tot een gedragen waterketenplan. Het waterketenplan, waarin de strategische keuzes worden gemaakt, geeft richting aan alle gezamenlijke activiteiten in de komende jaren, zoals strategische keuzes voor een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving en waterkwaliteit. Met het uitvoeringsprogramma maken we dit concreet door de ambities in realistische stappen om te zetten in acties. De verdere uitwerking voor de gemeenten vindt plaats in de gemeentelijke rioleringsprogramma’s. Door dit proces parallel en aansluitend te doorlopen, zorgen wij voor een naadloze aansluiting tussen het waterketenplan en de gemeentelijke rioleringsprogramma’s.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...