Watervogel iStock-1138965520 verkleind

Waterketenplan Noord-Limburg

De samenwerking Waterpanel Noord, bestaande uit 15 Limburgse gemeenten, het waterschap Limburg, het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en de Waterleidingmaatschappij (WML) werken in 2020 samen aan een waterketenplan. Met dit waterketenplan wil Waterpanel Noord invulling geven aan kennisdelen, eenduidig zijn richting de ‘klanten’, de zorg voor de waterketen tegen de laagst maatschappelijke kosten uitvoeren, de kwaliteit van de leefomgeving verhogen en een hersteld, gezond watersysteem realiseren. Daarnaast krijgen nieuwe ontwikkelingen, zoals klimaatadaptatie en de Omgevingswet, met nadruk een plaats in het plan en gezamenlijk uitvoeringsprogramma.

Ambient werkt samen met SWECO en Colibri Advies aan een toekomstbestendig waterketenplan dat voor eind 2020 gereed moet zijn. is Daarin worden alle belangen van de waterketen op een goede manier geborgd. Een belangrijk onderdeel is het gezamenlijk doorlopen van het proces om te komen tot een gedragen waterketenplan. Het waterketenplan, waarin de strategische keuzes worden gemaakt, geeft richting aan alle gezamenlijke activiteiten in de komende jaren, zoals strategische keuzes voor een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving en waterkwaliteit. Met het uitvoeringsprogramma maken we dit concreet door de ambities in realistische stappen om te zetten in acties. De verdere uitwerking voor de gemeenten vindt plaats in de gemeentelijke rioleringsprogramma’s. Door dit proces parallel en aansluitend te doorlopen, zorgen wij voor een naadloze aansluiting tussen het waterketenplan en de gemeentelijke rioleringsprogramma’s.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...