Pas op blauwalg aanwezig

Waterkwaliteit en klimaatverandering

Nederlandse overheden werken aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, met als einddoel een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050. Als onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, voeren overheden stresstesten uit en brengen zij kwetsbaarheden in beeld voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en de gevolgbeperking van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit. Toch ervaren gemeenten en waterschappen in toenemende mate waterkwaliteitsproblemen in de gebouwde omgeving als gevolg van klimaatverandering (o.a. toename blauwalg, intensiever gebruik en recreatie).

Voor STOWA is de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit, en de gevolgbeperking van klimaatverandering daarin, een belangrijke pijler in haar onderzoeksprojecten. Zij wil graag dat waterkwaliteit volwaardig wordt meegenomen in de dialoog over de effecten van klimaatverandering en bij de aanpak voor klimaatadaptatie. Voor gemeenten en waterschappen is het niet altijd duidelijk hoe zij dit het beste kunnen doen. STOWA wil daarom graag een aantal producten ontwikkelen die gemeenten en waterschappen daarin kunnen ondersteunen.

STOWA heeft Ambient gevraagd om samen met Witteveen+Bos drie deelproducten te ontwikkelen. De eerste is een handreiking en methode voor een stresstest waterkwaliteit, waarmee het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit in de gebouwde omgeving zichtbaar wordt gemaakt. Als tweede heeft STOWA het consortium gevraagd om een handreiking te ontwikkelen voor het uitvoeren van een Weging van het Waterbelang (voorheen de watertoets), specifiek voor het onderdeel waterkwaliteit in de gebouwde omgeving. Het derde deelproduct is gericht op het opstellen van een routekaart voor maatregelen om gemeenten en waterschappen handelingsperspectief te bieden als het gaat om het verbeteren van de waterkwaliteit (vanuit het oogpunt van klimaatverandering) of het nemen van maatregelen voor klimaatadaptatie.

Eva Nieuwenhuis

Eva Nieuwenhuis

Adviseur

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...