Pas op blauwalg aanwezig

Waterkwaliteit en klimaatverandering

Nederlandse overheden werken aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, met als einddoel een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050. Als onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, voeren overheden stresstesten uit en brengen zij kwetsbaarheden in beeld voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en de gevolgbeperking van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit. Toch ervaren gemeenten en waterschappen in toenemende mate waterkwaliteitsproblemen in de gebouwde omgeving als gevolg van klimaatverandering (o.a. toename blauwalg, intensiever gebruik en recreatie).

Voor STOWA is de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit, en de gevolgbeperking van klimaatverandering daarin, een belangrijke pijler in haar onderzoeksprojecten. Zij wil graag dat waterkwaliteit volwaardig wordt meegenomen in de dialoog over de effecten van klimaatverandering en bij de aanpak voor klimaatadaptatie. Voor gemeenten en waterschappen is het niet altijd duidelijk hoe zij dit het beste kunnen doen. STOWA wil daarom graag een aantal producten ontwikkelen die gemeenten en waterschappen daarin kunnen ondersteunen.

STOWA heeft Ambient gevraagd om samen met Witteveen+Bos drie deelproducten te ontwikkelen. De eerste is een handreiking en methode voor een stresstest waterkwaliteit, waarmee het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit in de gebouwde omgeving zichtbaar wordt gemaakt. Als tweede heeft STOWA het consortium gevraagd om een handreiking te ontwikkelen voor het uitvoeren van een Weging van het Waterbelang (voorheen de watertoets), specifiek voor het onderdeel waterkwaliteit in de gebouwde omgeving. Het derde deelproduct is gericht op het opstellen van een routekaart voor maatregelen om gemeenten en waterschappen handelingsperspectief te bieden als het gaat om het verbeteren van de waterkwaliteit (vanuit het oogpunt van klimaatverandering) of het nemen van maatregelen voor klimaatadaptatie.

Eva Nieuwenhuis

Adviseur

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...