Pas op blauwalg aanwezig

Waterkwaliteit en klimaatverandering

Nederlandse overheden werken aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, met als einddoel een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050. Als onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, voeren overheden stresstesten uit en brengen zij kwetsbaarheden in beeld voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en de gevolgbeperking van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit. Toch ervaren gemeenten en waterschappen in toenemende mate waterkwaliteitsproblemen in de gebouwde omgeving als gevolg van klimaatverandering (o.a. toename blauwalg, intensiever gebruik en recreatie).

Voor STOWA is de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit, en de gevolgbeperking van klimaatverandering daarin, een belangrijke pijler in haar onderzoeksprojecten. Zij wil graag dat waterkwaliteit volwaardig wordt meegenomen in de dialoog over de effecten van klimaatverandering en bij de aanpak voor klimaatadaptatie. Voor gemeenten en waterschappen is het niet altijd duidelijk hoe zij dit het beste kunnen doen. STOWA wil daarom graag een aantal producten ontwikkelen die gemeenten en waterschappen daarin kunnen ondersteunen.

STOWA heeft Ambient gevraagd om samen met Witteveen+Bos drie deelproducten te ontwikkelen. De eerste is een handreiking en methode voor een stresstest waterkwaliteit, waarmee het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit in de gebouwde omgeving zichtbaar wordt gemaakt. Als tweede heeft STOWA het consortium gevraagd om een handreiking te ontwikkelen voor het uitvoeren van een Weging van het Waterbelang (voorheen de watertoets), specifiek voor het onderdeel waterkwaliteit in de gebouwde omgeving. Het derde deelproduct is gericht op het opstellen van een routekaart voor maatregelen om gemeenten en waterschappen handelingsperspectief te bieden als het gaat om het verbeteren van de waterkwaliteit (vanuit het oogpunt van klimaatverandering) of het nemen van maatregelen voor klimaatadaptatie.

Eva Nieuwenhuis

Adviseur

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...