Blue Polygonal Mosaic Background, Creative Design Templates

Projectcoördinatie en secretariaat kennisprogramma Watermozaïek van de STOWA

Het kennisprogramma Watermozaïek van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) ondersteunt de waterbeheerders bij het werken aan hun waterkwaliteitsdoelen. Het programma ontwikkelt en ontsluit kennis en vertaalt deze kennis in praktisch toepasbare handvatten voor behoud, herstel en verbetering van de ecologische waterkwaliteit.

Onder begeleiding van Ambient zijn een aantal projecten uit dit programma uitgevoerd, zoals het onderzoek naar ‘tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel’, het herstel van het laagveenmoeras Alde Feanen, het onderzoek naar flexibel peilbeheer, het project beekdalbreed hermeanderen en het onderzoek naar visvriendelijke gemalen. Ambient was in deze projecten verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen de projecten, de kennisverspreiding en de kwaliteitsborging.

Tevens coördineert en ondersteunt Ambient bij de ontsluiting van de ontwikkelde kennis, door het organiseren van congressen en workshops en het gebruik van diverse media.

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

In het veenweidegebied daalt de bodem onder andere als gevolg van veenoxidatie. Daarbij komen er broeikasgassen vrij. Een van de oplossingsrichtingen om bodemdaling en broeikasgasemissie tegen te gaan, is de verandering van het waterpeil. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. In 2023 ging het (kennis)programma Veen en...