Behang staand5

Projectcoördinatie en secretariaat kennisprogramma Watermozaïek van de STOWA

Het kennisprogramma Watermozaïek van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) ondersteunt de waterbeheerders bij het werken aan hun waterkwaliteitsdoelen. Het programma ontwikkelt en ontsluit kennis en vertaalt deze kennis in praktisch toepasbare handvatten voor behoud, herstel en verbetering van de ecologische waterkwaliteit.

Onder begeleiding van Ambient zijn een aantal projecten uit dit programma uitgevoerd, zoals het onderzoek naar ‘tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel’, het herstel van het laagveenmoeras Alde Feanen, het onderzoek naar flexibel peilbeheer, het project beekdalbreed hermeanderen en het onderzoek naar visvriendelijke gemalen. Ambient was in deze projecten verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen de projecten, de kennisverspreiding en de kwaliteitsborging.

Tevens coördineert en ondersteunt Ambient bij de ontsluiting van de ontwikkelde kennis, door het organiseren van congressen en workshops en het gebruik van diverse media.

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen...