Risk Management and Assessment for Business Investment Concept. Modern graphic interface showing symbols of strategy in risky plan analysis to control unpredictable loss and build financial safety.

Inrichting gebiedsprocessen voor nieuw waterbeheerprogramma

Waterschap Aa en Maas stelt eind 2020 haar waterbeheerprogramma (WBP) voor de periode 2022-2027 vast. Het bestuursakkoord van het waterschap maakt duidelijk dat dit waterschap midden in de samenleving wil staan en op zoek gaat naar waar zij met het uitvoering geven aan haar opgaven meerwaarde kan bieden voor de omgeving. Zodoende worden gebiedsprocessen opgezet die onderdeel zijn van het waterbeheerprogramma. Naast draagvlak van de omgeving voor de maatregelen in het waterbeheerprogramma, wil het waterschap met deze gebiedsprocessen actief op zoek naar koppelkansen. Zij gelooft erin dat de maatschappelijke opgaven waar wij in Nederland vooraan de lat staan, zoals schoon en gezond water, veilig wonen, maar ook de energietransitie, klimaatadaptatie en de landbouwtransitie, enkel kan slagen indien de handen ineen worden geslagen.

Ambient is gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor de opzet van de gebiedsprocessen om deze vervolgens in de uitvoering te begeleiden. Hierbij maakt het waterschap onderscheid tussen twee sporen: 1) gebiedsprocessen om te komen tot afspraken met haar partners, zoals gemeenten en 2) drie gebiedspilots waarin concreet afspraken over de uitvoering gemaakt worden, die met name de agrariƫrs als doelgroep kent in relatie tot de waterkwaliteitsopgave.

De gebiedsprocessen starten dit jaar en zullen, nadat er eind maart 2020 input geleverd wordt aan het WBP, nog doorlopen. Voor het komen tot gebiedsafspraken met de gemeenten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de lopende gesprekken om water in de omgevingsvisies in te bedden.

Marieke Prins

Adviseur

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Omgevingswet en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...