Risk Management and Assessment for Business Investment Concept. Modern graphic interface showing symbols of strategy in risky plan analysis to control unpredictable loss and build financial safety.

Inrichting gebiedsprocessen voor nieuw waterbeheerprogramma

Waterschap Aa en Maas stelt eind 2020 haar waterbeheerprogramma (WBP) voor de periode 2022-2027 vast. Het bestuursakkoord van het waterschap maakt duidelijk dat dit waterschap midden in de samenleving wil staan en op zoek gaat naar waar zij met het uitvoering geven aan haar opgaven meerwaarde kan bieden voor de omgeving. Zodoende worden gebiedsprocessen opgezet die onderdeel zijn van het waterbeheerprogramma. Naast draagvlak van de omgeving voor de maatregelen in het waterbeheerprogramma, wil het waterschap met deze gebiedsprocessen actief op zoek naar koppelkansen. Zij gelooft erin dat de maatschappelijke opgaven waar wij in Nederland vooraan de lat staan, zoals schoon en gezond water, veilig wonen, maar ook de energietransitie, klimaatadaptatie en de landbouwtransitie, enkel kan slagen indien de handen ineen worden geslagen.

Ambient is gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor de opzet van de gebiedsprocessen om deze vervolgens in de uitvoering te begeleiden. Hierbij maakt het waterschap onderscheid tussen twee sporen: 1) gebiedsprocessen om te komen tot afspraken met haar partners, zoals gemeenten en 2) drie gebiedspilots waarin concreet afspraken over de uitvoering gemaakt worden, die met name de agrariërs als doelgroep kent in relatie tot de waterkwaliteitsopgave.

De gebiedsprocessen starten dit jaar en zullen, nadat er eind maart 2020 input geleverd wordt aan het WBP, nog doorlopen. Voor het komen tot gebiedsafspraken met de gemeenten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de lopende gesprekken om water in de omgevingsvisies in te bedden.

Marieke Prins

Adviseur

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Omgevingswet en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...